วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ไม่สนใจจริยาผู้อื่นและฝึกจิตให้มีเมตตากรุณาเพื่อละทิฐิมานะ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๑)

๑๐ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมไม่สนใจจริยาผู้อื่นและฝึกจิตให้มีเมตตากรุณาเพื่อละทิฐิมานะ
610210_06_ปกิณกะธรรมไม่สนใจจริยาผู้อื่นและฝึกจิตให้มีเมตตากรุณาเพื่อละทิฐิมานะ.mp3