วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ภัย(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.พ. ๖๑)

๑๒ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ภัย
610212_01_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ภัย.mp3