วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การไม่ละกามราคะและปฏิฆะเป็นโทษต่อนักปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๖๑)

๒๑ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมการไม่ละกามราคะและปฏิฆะเป็นโทษต่อนักปฏิบัติ
610221_02_ปกิณกะธรรมการไม่ละกามราคะและปฏิฆะเป็นโทษต่อนักปฏิบัติ.mp3