วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ขอมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต และศีลบริสุทธิ์ต้องอาศัยพรหมวิหาร ๔ (ปกิณกะธรรม ๔ ก.พ. ๖๑)

๔ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมขอมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต และศีลบริสุทธิ์ต้องอาศัยพรหมวิหาร ๔
610204_01_ปกิณกะธรรมขอมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและศีลบริสุทธิ์ต้องอาศัยพรหมวิหาร๔.mp3