วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้ใดที่เห็นคุณพระรัตนตรัยจะมีพรหมวิหารสี่เป็นอัปปมัญญา(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๐)

๘ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ใดที่เห็นคุณพระรัตนตรัยจะมีพรหมวิหารสี่เป็นอัปปมัญญา
600908_03_ปกิณกะธรรมผู้ใดที่เห็นคุณพระรัตนตรัยจะมีพรหมวิหารสี่เป็นอัปปมัญญา.mp3