วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ย. ๖๐)

๒๓ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา
600923_01_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพระยา.mp3