วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

คนที่ขาดเมตตาตัณหาก็เข้า(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๗ ก.ย. ๖๐)

๑๗ ก.ย. ๖๐-คุยก่อนกรรมฐานคนที่ขาดเมตตาตัณหาก็เข้า
600917_04_คุยก่อนกรรมฐานคนที่ขาดเมตตาตัณหาก็เข้า.mp3