วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

กุสะลาธัมมา อะกุสะลาธัมมา อัพยากะตาธัมมา(เทศน์ ๓๐ ก.ย. ๖๐)

๓๐ ก.ย. ๖๐-เทศน์กุสะลาธัมมา อะกุสะลาธัมมา อัพยากะตาธัมมา
600930_03_เทศน์กุสะลาธัมมาอะกุสะลาธัมมาอัพยากะตาธัมมา.mp3