วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

การระลึกถึงความดีของผู้มีคุณโดยอาศัยสิ่งของที่เคยผูกพัน(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ย. ๖๐)

๒๓ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการระลึกถึงความดีของผู้มีคุณโดยอาศัยสิ่งของที่เคยผูกพัน
600923_05_ปกิณกะธรรมการระลึกถึงความดีของผู้มีคุณโดยอาศัยสิ่งของที่เคยผูกพัน.mp3