วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๓๑ มี.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620331_07_พระเมตตาพร.mp3

บุญพระกรรมฐานทำให้จิตสงบเป็นสุขพ้นจากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๒)

๓๑ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบุญพระกรรมฐานทำให้จิตสงบเป็นสุขพ้นจากอกุศลกรรม
620331_05_ปกิณกะธรรมบุญพระกรรมฐานทำให้จิตสงบเป็นสุขพ้นจากอกุศลกรรม.mp3

หมั่นใคร่ครวญความจริงให้เห็นทุกข์ในการเกิด(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๒)

๓๑ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญความจริงให้เห็นทุกข์ในการเกิด
620331_04_ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญความจริงให้เห็นทุกข์ในการเกิด.mp3

ผู้เจริญในเมตตาย่อมพบบุคลลผู้เป็นมิตรอันเป็นมงคลของชีวิต(เทศน์ ๓๑ มี.ค. ๖๒)

๓๑ มี.ค. ๖๒-เทศน์ผู้เจริญในเมตตาย่อมพบบุคลลผู้เป็นมิตรอันเป็นมงคลของชีวิต
620331_03_เทศน์ผู้เจริญในเมตตาย่อมพบบุคลลผู้เป็นมิตรอันเป็นมงคลของชีวิต.mp3

สะสมบุญความดีเป็นเสบียงให้ถึงความสุขในภายหน้า(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๒)

๓๑ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสะสมบุญความดีเป็นเสบียงให้ถึงความสุขในภายหน้า
620331_01_ปกิณกะธรรมสะสมบุญความดีเป็นเสบียงให้ถึงความสุขในภายหน้า.mp3

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๓๑ ฝึกกำลังใจให้เข้มแข็งเพื่อความเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติกสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๓๐ มี.ค. ๖๒)

๓๐ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๓๑ ฝึกกำลังใจให้เข้มแข็งเพื่อความเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติกสิณจิต
620330_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๓๑ฝึกกำลังใจให้เข้มแข็งเพื่อความเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติกสิณจิต.mp3

ภิกษุผู้ยอมรับวิบากกรรมด้วยความเข้าใจและไม่ประมาทเพียรทำความดี(นิทาน ๓๐ มี.ค. ๖๒)

๓๐ มี.ค. ๖๒-นิทานภิกษุผู้ยอมรับวิบากกรรมด้วยความเข้าใจและไม่ประมาทเพียรทำความดี
620330_05_นิทานภิกษุผู้ยอมรับวิบากกรรมด้วยความเข้าใจและไม่ประมาทเพียรทำความดี.mp3

ผลของการปฏิบัติอยู่ที่จิตยอมรับสิ่งที่เกิดดับเป็นธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๓๐ มี.ค. ๖๒)

๓๐ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติอยู่ที่จิตยอมรับสิ่งที่เกิดดับเป็นธรรมดา
620330_04_ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติอยู่ที่จิตยอมรับสิ่งที่เกิดดับเป็นธรรมดา.mp3

ใคร่ครวญทุกข์จากการพลัดพรากจนเกิดนิพพิทาญาณและเร่งเพียรทำความดี(เทศน์ ๓๐ มี.ค. ๖๒)

๓๐ มี.ค. ๖๒-เทศน์ใคร่ครวญทุกข์จากการพลัดพรากจนเกิดนิพพิทาญาณและเร่งเพียรทำความดี
620330_03_เทศน์ใคร่ครวญทุกข์จากการพลัดพรากจนเกิดนิพพิทาญาณและเร่งเพียรทำความดี.mp3

ไม่ผูกพันในฐานะที่ควรผูกพัน พึงผูกพันในคุณธรรมความดี(ปกิณกะธรรม ๓๐ มี.ค. ๖๒)

๓๐ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมไม่ผูกพันในฐานะที่ควรผูกพัน พึงผูกพันในคุณธรรมความดี
620330_01_ปกิณกะธรรมไม่ผูกพันในฐานะที่ควรผูกพันพึงผูกพันในคุณธรรมความดี.mp3

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

๒๔ มี.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620324_07_พระเมตตาพร.mp3

ผู้ปฏิบัติย่อมเห็นความผิดพลาดของตน(ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๒)

๒๔ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติย่อมเห็นความผิดพลาดของตน
620324_06_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติย่อมเห็นความผิดพลาดของตน.mp3

ความปรารถนาที่ไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนั้นไม่เที่ยงและนำมาซึ่งทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๒)

๒๔ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมความปรารถนาที่ไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนั้นไม่เที่ยงและนำมาซึ่งทุกข์
620324_05_ปกิณกะธรรมความปรารถนาที่ไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนั้นไม่เที่ยงและนำมาซึ่งทุกข์.mp3

ทำจิตนิ่งสงบยอมรับความเป็นธรรมดาของโลก(ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๒)

๒๔ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำจิตนิ่งสงบยอมรับความเป็นธรรมดาของโลก
620324_04_ปกิณกะธรรมทำจิตนิ่งสงบยอมรับความเป็นธรรมดาของโลก.mp3

องค์แห่งการตรัสรู้(เทศน์ ๒๔ มี.ค. ๖๒)

๒๔ มี.ค. ๖๒-เทศน์องค์แห่งการตรัสรู้
620324_03_เทศน์องค์แห่งการตรัสรู้.mp3

ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์อย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๒)

๒๔ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมขันธ์ ๕ เป็นทุกข์อย่างยิ่ง
620324_01_ปกิณกะธรรมขันธ์๕เป็นทุกข์อย่างยิ่ง.mp3

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๓๐ อานุภาพของจิตใช้ได้เต็มที่เมื่อมีกำลังเหนือขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๒๓ มี.ค. ๖๒)

๒๓ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๓๐ อานุภาพของจิตใช้ได้เต็มที่เมื่อมีกำลังเหนือขันธ์ ๕
620323_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๓๐อานุภาพของจิตใช้ได้เต็มที่เมื่อมีกำลังเหนือขันธ์๕.mp3

ทำจิตสงบให้ถึงคุณของพระ ในการพุทธาภิเษกแป้งมงคล(ปกิณกะธรรม ๒๓ มี.ค. ๖๒)

๒๓ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำจิตสงบให้ถึงคุณของพระ ในการพุทธาภิเษกแป้งมงคล
620323_07_ปกิณกะธรรมทำจิตสงบให้ถึงคุณของพระในการพุทธาภิเษกแป้งมงคล.mp3

ไม่ถือผลปฏิบัติอันไม่เที่ยง เพียรปฏิบัติตามพระจนเกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๓ มี.ค. ๖๒)

๒๓ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมไม่ถือผลปฏิบัติอันไม่เที่ยง เพียรปฏิบัติตามพระจนเกิดปัญญาญาณ
620323_06_ปกิณกะธรรมไม่ถือผลปฏิบัติอันไม่เที่ยงเพียรปฏิบัติตามพระจนเกิดปัญญาญาณ.mp3

พุทธาภิเษกแป้งมงคล(ปกิณกะธรรม ๒๓ มี.ค. ๖๒)

๒๓ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพุทธาภิเษกแป้งมงคล
620323_05_ปกิณกะธรรมพุทธาภิเษกแป้งมงคล.mp3

อานุภาพแป้งเสกมงคล(ปกิณกะธรรม ๒๓ มี.ค. ๖๒)

๒๓ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอานุภาพแป้งเสกมงคล
620323_04_ปกิณกะธรรมอานุภาพแป้งเสกมงคล.mp3

คุณพระรัตนตรัยเป็นเนื้อนาบุญพาให้ถึงมรรคผล(เทศน์ ๒๓ มี.ค. ๖๒)

๒๓ มี.ค. ๖๒-เทศน์คุณพระรัตนตรัยเป็นเนื้อนาบุญพาให้ถึงมรรคผล
620323_03_เทศน์คุณพระรัตนตรัยเป็นเนื้อนาบุญพาให้ถึงมรรคผล.mp3

การสงบจากความโลภ โกรธ หลง ทำให้จิตเป็นสุขและเกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๓ มี.ค. ๖๒)

๒๓ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการสงบจากความโลภ โกรธ หลง ทำให้จิตเป็นสุขและเกิดปัญญาญาณ
620323_01_ปกิณกะธรรมการสงบจากความโลภโกรธหลงทำให้จิตเป็นสุขและเกิดปัญญาญาณ.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

รู้เห็นทุกข์ เร่งเพียรทำความดีเพื่อการเห็นพระนิพพานอันเป็นบรมสุข(ปกิณกะธรรม ๒๑ มี.ค. ๖๒)

๒๑ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมรู้เห็นทุกข์ เร่งเพียรทำความดีเพื่อการเห็นพระนิพพานอันเป็นบรมสุข
620321_04_ปกิณกะธรรมรู้เห็นทุกข์เร่งเพียรทำความดีเพื่อการเห็นพระนิพพานอันเป็นบรมสุข.mp3

ตอบแทนคุณความดีพระราชสิทธิมงคล วัดคฤหบดี(ปกิณกะธรรม ๒๑ มี.ค. ๖๒)

๒๑ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมตอบแทนคุณความดีพระราชสิทธิมงคล วัดคฤหบดี
620321_03_ปกิณกะธรรมตอบแทนคุณความดีพระราชสิทธิมงคลวัดคฤหบดี.mp3

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

๑๗ มี.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620317_07_พระเมตตาพร.mp3

จับนิมิตพระแก้วใสด้วยการทำใจให้ถึงพระ(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๒)

๑๗ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมจับนิมิตพระแก้วใสด้วยการทำใจให้ถึงพระ
620317_06_ปกิณกะธรรมจับนิมิตพระแก้วใสด้วยการทำใจให้ถึงพระ.mp3

พึงเป็นผู้เห็นความชั่วของตน และละอารมณ์ผูกโกรธ(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๒)

๑๗ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงเป็นผู้เห็นความชั่วของตน และละอารมณ์ผูกโกรธ
620317_05_ปกิณกะธรรมพึงเป็นผู้เห็นความชั่วของตนและละอารมณ์ผูกโกรธ.mp3

ไม่หวงแหนในทรัพย์ พึงใช้เพื่อการสงเคราะห์ผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๒)

๑๗ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมไม่หวงแหนในทรัพย์ พึงใช้เพื่อการสงเคราะห์ผู้อื่น
620317_04_ปกิณกะธรรมไม่หวงแหนในทรัพย์พึงใช้เพื่อการสงเคราะห์ผู้อื่น.mp3

การทำบุญในเขตพระศาสนาจึงจะนำพาให้พ้นจากการเกิดได้(เทศน์ ๑๗ มี.ค. ๖๒)

๑๗ มี.ค. ๖๒-เทศน์การทำบุญในเขตพระศาสนาจึงจะนำพาให้พ้นจากการเกิดได้
620317_03_เทศน์การทำบุญในเขตพระศาสนาจึงจะนำพาให้พ้นจากการเกิดได้.mp3

การทำใจให้ถึงอรหันต์ด้วยการทำกำลังใจเต็มในทานบารมี(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๒)

๑๗ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการทำใจให้ถึงอรหันต์ด้วยการทำกำลังใจเต็มในทานบารมี
620317_01_ปกิณกะธรรมการทำใจให้ถึงอรหันต์ด้วยการทำกำลังใจเต็มในทานบารมี.mp3

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๙ ความแตกต่างของขันธ์ ๕ กับจิต(ปกิณกะธรรม ๑๖ มี.ค. ๖๒)

๑๖ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๙ ความแตกต่างของขันธ์ ๕ กับจิต
620316_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๙ความแตกต่างของขันธ์๕กับจิต.mp3

พระเมตตาของครูบาอาจารย์ พึงใคร่ครวญปฏิบัติตามด้วยปัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๖ มี.ค. ๖๒)

๑๖ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์พึง ใคร่ครวญปฏิบัติตามด้วยปัญญา
620316_04_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์พึงใคร่ครวญปฏิบัติตามด้วยปัญญา.mp3

วัตถุมงคลเป็นที่พึ่งในยามมีทุกข์ภัย(ปกิณกะธรรม ๑๖ มี.ค. ๖๒)

๑๖ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมวัตถุมงคลเป็นที่พึ่งในยามมีทุกข์ภัย
620316_03_ปกิณกะธรรมวัตถุมงคลเป็นที่พึ่งในยามมีทุกข์ภัย.mp3

การนึกถึงคุณความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์(เทศน์ ๑๖ มี.ค. ๖๒)

๑๖ มี.ค. ๖๒-เทศน์การนึกถึงคุณความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
620316_02_เทศน์การนึกถึงคุณความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์.mp3

ร่างกายไม่สำคัญเท่าโอกาสในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๑๖ มี.ค. ๖๒)

๑๖ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมร่างกายไม่สำคัญเท่าโอกาสในการทำความดี
620316_01_ปกิณกะธรรมร่างกายไม่สำคัญเท่าโอกาสในการทำความดี.mp3

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

๑๐ มี.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620310_07_พระเมตตาพร.mp3

การเลี้ยงอารมณ์ใจให้ทรงความสงบเพื่อให้ฌานสมาบัติทรงตัว(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๒)

๑๐ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการเลี้ยงอารมณ์ใจให้ทรงความสงบเพื่อให้ฌานสมาบัติทรงตัว
620310_06_ปกิณกะธรรมการเลี้ยงอารมณ์ใจให้ทรงความสงบเพื่อให้ฌานสมาบัติทรงตัว.mp3

ยามอิ่มใจในผลทานเป็นเวลาเหมาะแก่การใคร่ครวญธรรมให้จิตผ่องใส(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๒)

๑๐ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมยามอิ่มใจในผลทานเป็นเวลาเหมาะแก่การใคร่ครวญธรรมให้จิตผ่องใส
620310_05_ปกิณกะธรรมยามอิ่มใจในผลทานเป็นเวลาเหมาะแก่การใคร่ครวญธรรมให้จิตผ่องใส.mp3

เจตนาเป็นตัวกรรม พึงมีใจมั่นคงไม่ลังเลสงสัยในเจตนาของตน(เทศน์ ๑๐ มี.ค. ๖๒)

๑๐ มี.ค. ๖๒-เทศน์เจตนาเป็นตัวกรรม พึงมีใจมั่นคงไม่ลังเลสงสัยในเจตนาของตน
620310_03_เทศน์เจตนาเป็นตัวกรรมพึงมีใจมั่นคงไม่ลังเลสงสัยในเจตนาของตน.mp3

ผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมนำมาซึ่งกัลยาณมิตรและพบความเจริญ(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๒)

๑๐ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมนำมาซึ่งกัลยาณมิตรและพบความเจริญ
620310_01_ปกิณกะธรรมผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมนำมาซึ่งกัลยาณมิตรและพบความเจริญ.mp3

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๘ พื้นฐานการปฏิบัติเพื่อทรงจิตตั้งมั่นในความเป็นจริง(ปกิณกะธรรม ๙ มี.ค. ๖๒)

๙ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๘ พื้นฐานการปฏิบัติเพื่อทรงจิตตั้งมั่นในความเป็นจริง
620309_05_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๘พื้นฐานการปฏิบัติเพื่อทรงจิตตั้งมั่นในความเป็นจริง.mp3

สัมโมทนียกถางานถวายพระอุโบสถวัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๙ มี.ค. ๖๒)

๙ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถางานถวายพระอุโบสถวัดตาลเดี่ยว
620309_04_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถางานถวายพระอุโบสถวัดตาลเดี่ยว.mp3

นอบน้อมถวายพระอุโบสถด้วยจิตศรัทธา และถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๙ มี.ค. ๖๒)

๙ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมนอบน้อมถวายพระอุโบสถด้วยจิตศรัทธา และถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
620309_02_ปกิณกะธรรมนอบน้อมถวายพระอุโบสถด้วยจิตศรัทธาและถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

บวงสรวงถวายพระอุโบสถวัดตาลเดี่ยวด้วยจิตบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๙ มี.ค. ๖๒)

๙ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงถวายพระอุโบสถวัดตาลเดี่ยวด้วยจิตบริสุทธิ์
620309_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงถวายพระอุโบสถวัดตาลเดี่ยวด้วยจิตบริสุทธิ์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

๓ มี.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620303_06_พระเมตตาพร.mp3

ตั้งใจทำความดีด้วยความประณีต เป็นทางของความสุขแห่งตน(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๒)

๓ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีด้วยความประณีต เป็นทางของความสุขแห่งตน
620303_05_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีด้วยความประณีตเป็นทางของความสุขแห่งตน.mp3

การให้ความสุขแก่ผู้อื่นคือการให้อันยอดเยี่ยม(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๒)

๓ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการให้ความสุขแก่ผู้อื่นคือการให้อันยอดเยี่ยม
620303_04_ปกิณกะธรรมการให้ความสุขแก่ผู้อื่นคือการให้อันยอดเยี่ยม.mp3

ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง การไม่มีร่างกายเป็นบรมสุข(เทศน์ ๓ มี.ค. ๖๒)

๓ มี.ค. ๖๒-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง การไม่มีร่างกายเป็นบรมสุข
620303_03_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งการไม่มีร่างกายเป็นบรมสุข.mp3

ทำจิตสงบเป็นกำลังในการอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๒)

๓ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำจิตสงบเป็นกำลังในการอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับ
620303_01_ปกิณกะธรรมทำจิตสงบเป็นกำลังในการอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับ.mp3

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๗ การใช้วิชากสิณจิตเพื่อทิพจักขุญาณ(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๒)

๒ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๗ การใช้วิชากสิณจิตเพื่อทิพจักขุญาณ
620302_09_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๗การใช้วิชากสิณจิตเพื่อทิพจักขุญาณ.mp3

บูชาความเมตตาของเทวดา และถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๒)

๒ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบูชาความเมตตาของเทวดา และถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
620302_08_ปกิณกะธรรมบูชาความเมตตาของเทวดาและถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

ฤาษีผู้นำพาหมู่ชนเอาชนะความกลัวด้วยการสงบใจ(นิทาน ๒ มี.ค. ๖๒)

๒ มี.ค. ๖๒-นิทานฤาษีผู้นำพาหมู่ชนเอาชนะความกลัวด้วยการสงบใจ
620302_07_นิทานฤาษีผู้นำพาหมู่ชนเอาชนะความกลัวด้วยการสงบใจ.mp3

ผู้ปฏิบัติต้องมีใจเปี่ยมด้วยความเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๒)

๒ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องมีใจเปี่ยมด้วยความเมตตา
620302_06_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติต้องมีใจเปี่ยมด้วยความเมตตา.mp3

พึงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจจริงเพื่อความพ้นทุกข์(เทศน์ ๒ มี.ค. ๖๒)

๒ มี.ค. ๖๒-เทศน์พึงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจจริงเพื่อความพ้นทุกข์
620302_04_เทศน์พึงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความตั้งใจจริงเพื่อความพ้นทุกข์.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๒)

๒ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
620302_03_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

บูชาความเมตตาของพระราหู(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๒)

๒ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบูชาความเมตตาของพระราหู
620302_02_ปกิณกะธรรมบูชาความเมตตาของพระราหู.mp3

พึงระวังความเศร้าหมองอันเกิดจากจิตคิดชั่ว(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๒)

๒ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงระวังความเศร้าหมองอันเกิดจากจิตคิดชั่ว
620302_01_ปกิณกะธรรมพึงระวังความเศร้าหมองอันเกิดจากจิตคิดชั่ว.mp3