วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒

๒๘ เม.ย. ๖๒-พระเมตตาพร
620428_05_พระเมตตาพร.mp3

บุญอันสะสมมาดีเป็นกำลังให้เข้าถึงมรรคผลยังความอิ่มใจแก่ผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๒)

๒๘ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมบุญอันสะสมมาดีเป็นกำลังให้เข้าถึงมรรคผลยังความอิ่มใจแก่ผู้ล่วงลับ
620428_04_ปกิณกะธรรมบุญอันสะสมมาดีเป็นกำลังให้เข้าถึงมรรคผลยังความอิ่มใจแก่ผู้ล่วงลับ.mp3

คุณธรรมความดีของผู้สั่งสมบารมีเป็นสิ่งที่ควรบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๒)

๒๘ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมคุณธรรมความดีของผู้สั่งสมบารมีเป็นสิ่งที่ควรบูชา
620428_03_ปกิณกะธรรมคุณธรรมความดีของผู้สั่งสมบารมีเป็นสิ่งที่ควรบูชา.mp3

การเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความรู้เพื่อเข้าถึงมรรคผล(เทศน์ ๒๘ เม.ย. ๖๒)

๒๘ เม.ย. ๖๒-เทศน์การเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความรู้เพื่อเข้าถึงมรรคผล
620428_02_เทศน์การเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความรู้เพื่อเข้าถึงมรรคผล.mp3

หมั่นทำความดีไว้เสมอเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๒)

๒๘ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมหมั่นทำความดีไว้เสมอเมื่อมีโอกาส
620428_01_ปกิณกะธรรมหมั่นทำความดีไว้เสมอเมื่อมีโอกาส.mp3

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๑ หลักปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๗ เม.ย. ๖๒)

๒๗ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๑ หลักปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ
620427_06_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๑หลักปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ.mp3

การเห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริงในสามโลก มีเพียงพระนิพพานที่มีอยู่จริง(ปกิณกะธรรม ๒๗ เม.ย. ๖๒)

๒๗ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการเห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริง ในสามโลกมีเพียงพระนิพพานที่มีอยู่จริง
620427_04_ปกิณกะธรรมการเห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริงในสามโลกมีเพียงพระนิพพานที่มีอยู่จริง.mp3

หมั่นใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์ไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๗ เม.ย. ๖๒)

๒๗ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์ไว้เสมอ
620427_03_ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญความจริงในปัจจุบันอารมณ์ไว้เสมอ.mp3

เพียรปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ด้วยอิทธิบาท ๔ ย่อมถึงความพ้นทุกข์(เทศน์ ๒๗ เม.ย. ๖๒)

๒๗ เม.ย. ๖๒-เทศน์เพียรปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ด้วยอิทธิบาท ๔ ย่อมถึงความพ้นทุกข์
620427_02_เทศน์เพียรปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ด้วยอิทธิบาท๔ย่อมถึงความพ้นทุกข์.mp3

การลดมานะตนในการทำงานสาธารณประโยชน์เป็นทางสร้างกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๗ เม.ย. ๖๒)

๒๗ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการลดมานะตนในการทำงานสาธารณประโยชน์เป็นทางสร้างกำลังใจ
620427_01_ปกิณกะธรรมการลดมานะตนในการทำงานสาธารณประโยชน์เป็นทางสร้างกำลังใจ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

พื้นฐานการปฏิบัติเป็นมรรคปฏิปทาเพื่อให้ถึงผล(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๒)

๒๑ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมพื้นฐานการปฏิบัติเป็นมรรคปฏิปทาเพื่อให้ถึงผล
620421_03_ปกิณกะธรรมพื้นฐานการปฏิบัติเป็นมรรคปฏิปทาเพื่อให้ถึงผล.mp3

ปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องอาศัยกำลังใจของตน(เทศน์ ๒๑ เม.ย. ๖๒)

๒๑ เม.ย. ๖๒-เทศน์ปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องอาศัยกำลังใจของตน
620421_02_เทศน์ปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องอาศัยกำลังใจของตน.mp3

การมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนาจากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๒)

๒๑ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนาจากอกุศลกรรม
620421_01_ปกิณกะธรรมการมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนาจากอกุศลกรรม.mp3

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๓๓ การแยกจิตจากกายยามมีทุกขเวทนาต้องอาศัยกำลังบุญ(ปกิณกะธรรม ๒๐ เม.ย. ๖๒)

๒๐ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๓๓ การแยกจิตจากกายยามมีทุกขเวทนาต้องอาศัยกำลังบุญ
620420_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๓๓การแยกจิตจากกายยามมีทุกขเวทนาต้องอาศัยกำลังบุญ.mp3

การฝึกมโนมยิทธิต้องถือครูบาอาจารย์คือพระรัตนตรัยเป็นสำคัญ(ปกิณกะธรรม ๒๐ เม.ย. ๖๒)

๒๐ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิต้องถือครูบาอาจารย์คือพระรัตนตรัยเป็นสำคัญ
620420_06_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิต้องถือครูบาอาจารย์คือพระรัตนตรัยเป็นสำคัญ.mp3

ฝึกเจริญสมาธิด้วยการเคลื่อนจิตออกจากกายไปยังดินแดนสงบ(ปกิณกะธรรม ๒๐ เม.ย. ๖๒)

๒๐ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมฝึกเจริญสมาธิด้วยการเคลื่อนจิตออกจากกายไปยังดินแดนสงบ
620420_05_ปกิณกะธรรมฝึกเจริญสมาธิด้วยการเคลื่อนจิตออกจากกายไปยังดินแดนสงบ.mp3

เพียรทำตามหนทางปฏิบัติเพื่อหวังให้ถึงมรรคผลนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๒๐ เม.ย. ๖๒)

๒๐ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรทำตามหนทางปฏิบัติเพื่อหวังให้ถึงมรรคผลนิพพาน
620420_04_ปกิณกะธรรมเพียรทำตามหนทางปฏิบัติเพื่อหวังให้ถึงมรรคผลนิพพาน.mp3

ร่างกายทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงและสลายตัวไปในที่สุด(เทศน์ ๒๐ เม.ย. ๖๒)

๒๐ เม.ย. ๖๒-เทศน์ร่างกายทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงและสลายตัวไปในที่สุด
620420_02_เทศน์ร่างกายทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงและสลายตัวไปในที่สุด.mp3

โลกเต็มไปด้วยความทุกข์ พึงถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๐ เม.ย. ๖๒)

๒๐ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ พึงถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
620420_01_ปกิณกะธรรมโลกเต็มไปด้วยความทุกข์พึงถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง.mp3

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

๑๕ เม.ย. ๖๒-พระเมตตาพร
620415_07_พระเมตตาพร.mp3

การรักษาศีลบริสุทธิ์ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง พาให้พ้นทุกข์จากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๒)

๑๕ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการรักษาศีลบริสุทธิ์ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง พาให้พ้นทุกข์จากอกุศลกรรม
620415_05_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลบริสุทธิ์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพาให้พ้นทุกข์จากอกุศลกรรม.mp3

อารมณ์ใจเมื่อถึงผลการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๒)

๑๕ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอารมณ์ใจเมื่อถึงผลการปฏิบัติ
620415_04_ปกิณกะธรรมอารมณ์ใจเมื่อถึงผลการปฏิบัติ.mp3

ปรมัตถทานทำให้เกิดปัญญาเข้าถึงมรรคผล(เทศน์ ๑๕ เม.ย. ๖๒)

๑๕ เม.ย. ๖๒-เทศน์ปรมัตถทานทำให้เกิดปัญญาเข้าถึงมรรคผล
620415_03_เทศน์ปรมัตถทานทำให้เกิดปัญญาเข้าถึงมรรคผล.mp3

ยามเกิดความหน่าย พึงใคร่ครวญให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๒)

๑๕ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมยามเกิดความหน่าย พึงใคร่ครวญให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
620415_01_ปกิณกะธรรมยามเกิดความหน่ายพึงใคร่ครวญให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562

การสะสมกำลังใจในทานบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๒)

๑๔ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจในทานบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์
620414_07_ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจในทานบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์.mp3

ทรงอิทธิบาท ๔ เพื่อเจริญอายุและความสำเร็จในมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๒)

๑๔ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมทรงอิทธิบาท ๔ เพื่อเจริญอายุและความสำเร็จในมรรคผล
620414_05_ปกิณกะธรรมทรงอิทธิบาท๔เพื่อเจริญอายุและความสำเร็จในมรรคผล.mp3

อิทธิบาท ๔ เป็นธรรมที่ทำให้ถึงความสำเร็จ(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๒)

๑๔ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอิทธิบาท ๔ เป็นธรรมที่ทำให้ถึงความสำเร็จ
620414_04_ปกิณกะธรรมอิทธิบาท๔เป็นธรรมที่ทำให้ถึงความสำเร็จ.mp3

ฝึกจิตให้รู้เหตุแห่งกรรมจึงจะพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้(เทศน์ ๑๔ เม.ย. ๖๒)

๑๔ เม.ย. ๖๒-เทศน์ฝึกจิตให้รู้เหตุแห่งกรรมจึงจะพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้
620414_03_เทศน์ฝึกจิตให้รู้เหตุแห่งกรรมจึงจะพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้.mp3

การปฏิบัติให้เหมาะสมแก่สถานะตนตามคำสอนของครูบาอาจารย์จึงจะเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๒)

๑๔ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้เหมาะสมแก่สถานะตนตามคำสอนของครูบาอาจารย์จึงจะเกิดผล
620414_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้เหมาะสมแก่สถานะตนตามคำสอนของครูบาอาจารย์จึงจะเกิดผล.mp3

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๓๒ ทางเดินของจิต(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๓๒ ทางเดินของจิต
620413_09_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๓๒ทางเดินของจิต.mp3

สัมโมทนียกถาวันปีใหม่ไทย(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาวันปีใหม่ไทย
620413_08_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาวันปีใหม่ไทย.mp3

สรงน้ำพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมบูชาคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมสรงน้ำพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมบูชาคุณ
620413_07_ปกิณกะธรรมสรงน้ำพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมบูชาคุณ.mp3

กราบขอขมาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ในวันปีใหม่ไทย(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมกราบขอขมาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ในวันปีใหม่ไทย
620413_05_ปกิณกะธรรมกราบขอขมาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ในวันปีใหม่ไทย.mp3

ถวายผ้าบังสุกุลอุทิศกุศลแด่ญาติผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมถวายผ้าบังสุกุลอุทิศกุศลแด่ญาติผู้ล่วงลับ
620413_04_ปกิณกะธรรมถวายผ้าบังสุกุลอุทิศกุศลแด่ญาติผู้ล่วงลับ.mp3

ถวายทานอันเป็นประโยชน์ในพระศาสนาเพื่อญาติผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมถวายทานอันเป็นประโยชน์ในพระศาสนาเพื่อญาติผู้ล่วงลับ
620413_03_ปกิณกะธรรมถวายทานอันเป็นประโยชน์ในพระศาสนาเพื่อญาติผู้ล่วงลับ.mp3

บวงสรวงบูชาผู้มีคุณในวันปีใหม่ไทย และอาราธนายันต์หนุนดวงชะตา(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาผู้มีคุณในวันปีใหม่ไทย และอาราธนายันต์หนุนดวงชะตา
620413_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาผู้มีคุณในวันปีใหม่ไทยและอาราธนายันต์หนุนดวงชะตา.mp3

ความสุขในโลกเป็นสิ่งสมมุติ ความสุขในพระศาสนาเป็นวิมุตติ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมความสุขในโลกเป็นสิ่งสมมุติ ความสุขในพระศาสนาเป็นวิมุตติ
620413_01_ปกิณกะธรรมความสุขในโลกเป็นสิ่งสมมุติความสุขในพระศาสนาเป็นวิมุตติ.mp3

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีความรู้เป็นหนึ่งเดียวกับผู้รู้(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๖๒)

๑๒ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีความรู้เป็นหนึ่งเดียวกับผู้รู้
620412_08_ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีความรู้เป็นหนึ่งเดียวกับผู้รู้.mp3

ตั้งใจทำความดีให้ผู้ล่วงลับในวันปีใหม่ไทย(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๖๒)

๑๒ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีให้ผู้ล่วงลับในวันปีใหม่ไทย
620412_07_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีให้ผู้ล่วงลับในวันปีใหม่ไทย.mp3

ภิกษุผู้ใคร่ครวญสัจธรรมความจริงจนจิตกับรู้รวมกันเป็นหนึ่ง(นิทาน ๑๒ เม.ย. ๖๒)

๑๒ เม.ย. ๖๒-นิทานภิกษุผู้ใคร่ครวญสัจธรรมความจริงจนจิตกับรู้รวมกันเป็นหนึ่ง
620412_06_นิทานภิกษุผู้ใคร่ครวญสัจธรรมความจริงจนจิตกับรู้รวมกันเป็นหนึ่ง.mp3

บวงสรวงอาราธนาพระแก้วใสหนุนดวงชะตา(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๖๒)

๑๒ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาพระแก้วใสหนุนดวงชะตา
620412_05_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาพระแก้วใสหนุนดวงชะตา.mp3

สังขารเป็นของไม่เที่ยง การไม่มีร่างกายจึงจะสิ้นทุกข์(เทศน์ ๑๒ เม.ย. ๖๒)

๑๒ เม.ย. ๖๒-เทศน์สังขารเป็นของไม่เที่ยง การไม่มีร่างกายจึงจะสิ้นทุกข์
620412_03_เทศน์สังขารเป็นของไม่เที่ยงการไม่มีร่างกายจึงจะสิ้นทุกข์.mp3

การเห็นคุณและโทษของกามคุณ และใช้กามคุณเพื่อการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๖๒)

๑๒ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการเห็นคุณและโทษของกามคุณ และใช้กามคุณเพื่อการทำความดี
620412_01_ปกิณกะธรรมการเห็นคุณและโทษของกามคุณและใช้กามคุณเพื่อการทำความดี.mp3

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562

อานิสงส์การปล่อยชีวิตโคกระบือ(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๒)

๘ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การปล่อยชีวิตโคกระบือ
620408_06_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การปล่อยชีวิตโคกระบือ.mp3

ปล่อยชีวิตโคกระบือด้วยความเมตตาต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๒)

๘ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมปล่อยชีวิตโคกระบือด้วยความเมตตาต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย
620408_05_ปกิณกะธรรมปล่อยชีวิตโคกระบือด้วยความเมตตาต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย.mp3

ถวายพระอุโบสถวัดเชิงท่า ด้วยระลึกถึงพระเมตตาของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๒)

๘ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมถวายพระอุโบสถวัดเชิงท่า ด้วยระลึกถึงพระเมตตาของพระรัตนตรัย
620408_04_ปกิณกะธรรมถวายพระอุโบสถวัดเชิงท่าด้วยระลึกถึงพระเมตตาของพระรัตนตรัย.mp3

ยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเชิงท่า ด้วยจิตสงบและรู้คุณ(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๒)

๘ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเชิงท่า ด้วยจิตสงบและรู้คุณ
620408_02_ปกิณกะธรรมยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเชิงท่าด้วยจิตสงบและรู้คุณ.mp3

บวงสรวงถวายพระอุโบสถวัดเชิงท่า เพื่อความสุขของบุคคลอันเป็นที่รัก(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๒)

๘ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงถวายพระอุโบสถวัดเชิงท่า เพื่อความสุขของบุคคลอันเป็นที่รัก
620408_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงถวายพระอุโบสถวัดเชิงท่าเพื่อความสุขของบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

๗ เม.ย. ๖๒-พระเมตตาพร
620407_06_พระเมตตาพร.mp3

ใคร่ครวญความจริงในการเกิด และตั้งมั่นในหนทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๒)

๗ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความจริงในการเกิด และตั้งมั่นในหนทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์
620407_05_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความจริงในการเกิดและตั้งมั่นในหนทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์.mp3

ถวายทานด้วยกำลังใจเต็มสมบูรณ์(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๒)

๗ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยกำลังใจเต็มสมบูรณ์
620407_04_ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยกำลังใจเต็มสมบูรณ์.mp3

บุญอันสมบูรณ์เป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน(เทศน์ ๗ เม.ย. ๖๒)

๗ เม.ย. ๖๒-เทศน์บุญอันสมบูรณ์เป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน
620407_03_เทศน์บุญอันสมบูรณ์เป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน.mp3

ยอมรับในธรรมดาของจิตแต่ละดวง เพื่อละมานะอันเป็นเครื่องขวางมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๒)

๗ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมยอมรับในธรรมดาของจิตแต่ละดวง เพื่อละมานะอันเป็นเครื่องขวางมรรคผล
620407_01_ปกิณกะธรรมยอมรับในธรรมดาของจิตแต่ละดวงเพื่อละมานะอันเป็นเครื่องขวางมรรคผล.mp3

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

อาราธนาพระแก้วใสมงคลคุ้มดวงชะตา(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๒)

๖ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอาราธนาพระแก้วใสมงคลคุ้มดวงชะตา
620406_06_ปกิณกะธรรมอาราธนาพระแก้วใสมงคลคุ้มดวงชะตา.mp3

นอบน้อมถวายกุศลบูชาความดีของผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๒)

๖ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมนอบน้อมถวายกุศลบูชาความดีของผู้มีคุณ
620406_05_ปกิณกะธรรมนอบน้อมถวายกุศลบูชาความดีของผู้มีคุณ.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๒)

๖ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
620406_04_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

สัตยาธิษฐานบวงสรวงในวันจักรี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๒)

๖ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมสัตยาธิษฐานบวงสรวงในวันจักรี
620406_03_ปกิณกะธรรมสัตยาธิษฐานบวงสรวงในวันจักรี.mp3

ตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความเมตตาในแผ่นดินในวันจักรี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๒)

๖ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความเมตตาในแผ่นดินในวันจักรี
620406_02_ปกิณกะธรรมตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความเมตตาในแผ่นดินในวันจักรี.mp3

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละมานะ มีเมตตาต่อผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๒)

๖ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละมานะ มีเมตตาต่อผู้อื่น
620406_01_ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งละมานะมีเมตตาต่อผู้อื่น.mp3