วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒๖ พ.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620526_06_พระเมตตาพร.mp3

พระเมตตาโกเมนมงคล ๒ (ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๒)

๒๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระเมตตาโกเมนมงคล ๒
620526_05_ปกิณกะธรรมพระเมตตาโกเมนมงคล๒.mp3

ผู้ถือปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ให้ถึงผลย่อมไม่หลงผิด(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๒)

๒๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ถือปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ให้ถึงผลย่อมไม่หลงผิด
620526_04_ปกิณกะธรรมผู้ถือปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ให้ถึงผลย่อมไม่หลงผิด.mp3

ตั้งใจทำความดีด้วยกำลังใจเต็มเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๒)

๒๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีด้วยกำลังใจเต็มเมื่อมีโอกาส
620526_03_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีด้วยกำลังใจเต็มเมื่อมีโอกาส.mp3

อธิษฐานจิตหล่อพระด้วยกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๒)

๒๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระด้วยกำลังใจเต็ม
620526_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระด้วยกำลังใจเต็ม.mp3

อานิสงส์การหล่อพระอัครสาวกให้เห็นสัจธรรมความจริงของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๒)

๒๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การหล่อพระอัครสาวกให้เห็นสัจธรรมความจริงของพระอริยะ
620526_01_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การหล่อพระอัครสาวกให้เห็นสัจธรรมความจริงของพระอริยะ.mp3

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๖ การปฏิบัติต้องละตัณหาถือสัจธรรมความจริง(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ค. ๖๒)

๒๕ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๖ การปฏิบัติต้องละตัณหาถือสัจธรรมความจริง
620525_05_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๖การปฏิบัติต้องละตัณหาถือสัจธรรมความจริง.mp3

การละความยินดีพอใจในการเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ค. ๖๒)

๒๕ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการละความยินดีพอใจในการเกิด
620525_04_ปกิณกะธรรมการละความยินดีพอใจในการเกิด.mp3

พระเมตตาโกเมนมงคล(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ค. ๖๒)

๒๕ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระเมตตาโกเมนมงคล
620525_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาโกเมนมงคล.mp3

การไม่เกาะสุขทุกข์ในการเกิดจึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุข(เทศน์ ๒๕ พ.ค. ๖๒)

๒๕ พ.ค. ๖๒-เทศน์การไม่เกาะสุขทุกข์ในการเกิดจึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุข
620525_02_เทศน์การไม่เกาะสุขทุกข์ในการเกิดจึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุข.mp3

คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ค. ๖๒)

๒๕ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้แน่นอน
620525_01_ปกิณกะธรรมคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้แน่นอน.mp3

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒๐ พ.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620520_08_พระเมตตาพร.mp3

ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละความผูกพันในฐานะถึงพ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๖๒)

๒๐ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละความผูกพันในฐานะถึงพ้นทุกข์ได้
620520_07_ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งละความผูกพันในฐานะถึงพ้นทุกข์ได้.mp3

เร่งเพียรทำความดีเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๖๒)

๒๐ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเร่งเพียรทำความดีเมื่อมีโอกาส
620520_04_ปกิณกะธรรมเร่งเพียรทำความดีเมื่อมีโอกาส.mp3

ปรมัตถทานในพระศาสนาพาให้บรรลุมรรคผล(เทศน์ ๒๐ พ.ค. ๖๒)

๒๐ พ.ค. ๖๒-เทศน์ปรมัตถทานในพระศาสนาพาให้บรรลุมรรคผล
620520_03_เทศน์ปรมัตถทานในพระศาสนาพาให้บรรลุมรรคผล.mp3

การทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณ พึงระลึกด้วยความกตัญญู(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๖๒)

๒๐ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณ พึงระลึกด้วยความกตัญญู
620520_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณพึงระลึกด้วยความกตัญญู.mp3

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๕ ใคร่ครวญสัจธรรมของจิตเป็นเครื่องพิจารณาให้จิตสงบ(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๒)

๑๙ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๕ ใคร่ครวญสัจธรรมของจิตเป็นเครื่องพิจารณาให้จิตสงบ
620519_08_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๕ใคร่ครวญสัจธรรมของจิตเป็นเครื่องพิจารณาให้จิตสงบ.mp3

พระเมตตามงคลของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๒)

๑๙ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระเมตตามงคลของพระ
620519_07_ปกิณกะธรรมพระเมตตามงคลของพระ.mp3

ภิกษุณีผู้ละความอาฆาต ใคร่ครวญให้จิตสงบจนพ้นอบายภูมิ(นิทาน ๑๙ พ.ค. ๖๒)

๑๙ พ.ค. ๖๒-นิทานภิกษุณีผู้ละความอาฆาต ใคร่ครวญให้จิตสงบจนพ้นอบายภูมิ
620519_06_นิทานภิกษุณีผู้ละความอาฆาตใคร่ครวญให้จิตสงบจนพ้นอบายภูมิ.mp3

บุญอันเกิดจากการมีพระรัตนตรัยครองใจ(เทศน์ ๑๙ พ.ค. ๖๒)

๑๙ พ.ค. ๖๒-เทศน์บุญอันเกิดจากการมีพระรัตนตรัยครองใจ
620519_05_เทศน์บุญอันเกิดจากการมีพระรัตนตรัยครองใจ.mp3

อธิษฐานจิตหล่อพระด้วยความมั่นคงในศีลและคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๒)

๑๙ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระด้วยความมั่นคงในศีลและคุณพระรัตนตรัย
620519_02_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระด้วยความมั่นคงในศีลและคุณพระรัตนตรัย.mp3

กำลังใจทำความดีด้วยจิตมั่นคงและไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ค. ๖๒)

๑๙ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีด้วยจิตมั่นคงและไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
620519_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีด้วยจิตมั่นคงและไม่หวั่นไหวในโลกธรรม.mp3

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๘ พ.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620518_10_พระเมตตาพร.mp3

อภิญญาสมาบัติ ๔ แนวทางปฏิบัติวิชากสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๔ แนวทางปฏิบัติวิชากสิณจิต
620518_09_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๔แนวทางปฏิบัติวิชากสิณจิต.mp3

อาราธนาแป้งมงคล(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอาราธนาแป้งมงคล
620518_08_ปกิณกะธรรมอาราธนาแป้งมงคล.mp3

เวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยและตั้งสัตยาธิษฐานในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยและตั้งสัตยาธิษฐานในวันวิสาขบูชา
620518_07_ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยและตั้งสัตยาธิษฐานในวันวิสาขบูชา.mp3

ถือพุทธานุภาพเป็นที่พึ่งและเพียรละร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมถือพุทธานุภาพเป็นที่พึ่งและเพียรละร่างกาย
620518_06_ปกิณกะธรรมถือพุทธานุภาพเป็นที่พึ่งและเพียรละร่างกาย.mp3

การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องตั้งจิตปรารถนา(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องตั้งจิตปรารถนา
620518_05_ปกิณกะธรรมการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องตั้งจิตปรารถนา.mp3

งานสาธารณประโยชน์ด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อบุคคลอันเป็นที่รัก(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อบุคคลอันเป็นที่รัก
620518_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3

กรรมความชั่วย่อมเป็นบุพกรรมขวางความดี(เทศน์ ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-เทศน์กรรมความชั่วย่อมเป็นบุพกรรมขวางความดี
620518_03_เทศน์กรรมความชั่วย่อมเป็นบุพกรรมขวางความดี.mp3

บวงสรวงบูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา
620518_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา.mp3

การตั้งใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าและการรับมงคลในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๒)

๑๘ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าและการรับมงคลในวันวิสาขบูชา
620518_01_ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าและการรับมงคลในวันวิสาขบูชา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๒ พ.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620512_07_พระเมตตาพร.mp3

ตั้งใจบูชาครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นมงคล(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๒)

๑๒ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นมงคล
620512_06_ปกิณกะธรรมตั้งใจบูชาครูบาอาจารย์เพื่อความเป็นมงคล.mp3

การพิจารณาอสุภะและกายคตานุสสติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๒)

๑๒ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการพิจารณาอสุภะและกายคตานุสสติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ
620512_05_ปกิณกะธรรมการพิจารณาอสุภะและกายคตานุสสติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ.mp3

งานสาธารณประโยชน์ให้ผู้คนได้พบพระศาสนาเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๒)

๑๒ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ให้ผู้คนได้พบพระศาสนาเป็นที่พึ่ง
620512_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ให้ผู้คนได้พบพระศาสนาเป็นที่พึ่ง.mp3

กำลังใจเต็มย่อมเข้าถึงมรรคผลได้(เทศน์ ๑๒ พ.ค. ๖๒)

๑๒ พ.ค. ๖๒-เทศน์กำลังใจเต็มย่อมเข้าถึงมรรคผลได้
620512_03_เทศน์กำลังใจเต็มย่อมเข้าถึงมรรคผลได้.mp3

การปฏิบัติตนระวังความชั่ว ย่อมส่งผลความดีต่อบุคคลอันเป็นที่รัก(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๒)

๑๒ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติตนระวังความชั่ว ย่อมส่งผลความดีต่อบุคคลอันเป็นที่รัก
620512_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติตนระวังความชั่วย่อมส่งผลความดีต่อบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๓ การวางอารมณ์ใจคล้ายพระอริยะในการฝึกมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๒)

๑๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๓ การวางอารมณ์ใจคล้ายพระอริยะในการฝึกมโนมยิทธิ
620511_07_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๓การวางอารมณ์ใจคล้ายพระอริยะในการฝึกมโนมยิทธิ.mp3

ผู้ละความโลภจึงได้ลาภสักการะ(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๒)

๑๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ละความโลภจึงได้ลาภสักการะ
620511_06_ปกิณกะธรรมผู้ละความโลภจึงได้ลาภสักการะ.mp3

จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเพื่อความเป็นพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๒)

๑๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเพื่อความเป็นพระอริยะ
620511_05_ปกิณกะธรรมจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเพื่อความเป็นพระอริยะ.mp3

เจริญเมตตาอุทิศกุศลด้วยจิตเป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๒)

๑๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาอุทิศกุศลด้วยจิตเป็นสุข
620511_04_ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาอุทิศกุศลด้วยจิตเป็นสุข.mp3

ผู้ไม่ลังเลสงสัยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมบรรลุมรรคผล(เทศน์ ๑๑ พ.ค. ๖๒)

๑๑ พ.ค. ๖๒-เทศน์ผู้ไม่ลังเลสงสัยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมบรรลุมรรคผล
620511_03_เทศน์ผู้ไม่ลังเลสงสัยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมบรรลุมรรคผล.mp3

ใคร่ครวญความจริงเตือนใจให้ละความชั่วเพียรทำความดี(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๒)

๑๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความจริงเตือนใจให้ละความชั่วเพียรทำความดี
620511_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความจริงเตือนใจให้ละความชั่วเพียรทำความดี.mp3

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การตั้งจิตปรารถนาต้องประกอบด้วยความดี(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๒)

๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตปรารถนาต้องประกอบด้วยความดี
620506_06_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตปรารถนาต้องประกอบด้วยความดี.mp3

อธิษฐานจิตหล่อพระถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๒)

๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
620506_03_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

บวงสรวงหล่อพระด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๒)

๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ์
620506_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ์.mp3

หล่อพระด้วยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเจตนาให้เป็นที่พึ่งแก่ผู้คน(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๒)

๖ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเจตนาให้เป็นที่พึ่งแก่ผู้คน
620506_01_ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเจตนาให้เป็นที่พึ่งแก่ผู้คน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การเข้าใจเรื่องจิตกับกายของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๒)

๕ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการเข้าใจเรื่องจิตกับกายของพระอริยะ
620505_06_ปกิณกะธรรมการเข้าใจเรื่องจิตกับกายของพระอริยะ.mp3

การปฏิบัติต้องมีอารมณ์จิตแจ่มใสพร้อมด้วยสติสัมปะชัญญะ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๒)

๕ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีอารมณ์จิตแจ่มใสพร้อมด้วยสติสัมปะชัญญะ
620505_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีอารมณ์จิตแจ่มใสพร้อมด้วยสติสัมปะชัญญะ.mp3

วางกำลังใจหล่อพระด้วยจิตศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๒)

๕ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจหล่อพระด้วยจิตศรัทธา
620505_04_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจหล่อพระด้วยจิตศรัทธา.mp3

บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ(เทศน์ ๕ พ.ค. ๖๒)

๕ พ.ค. ๖๒-เทศน์บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ
620505_03_เทศน์บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3

ผู้เพียรรักษาความดีให้ยิ่งขึ้นไปย่อมไม่เสื่อมจากบุญวาสนาบารมี(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๒)

๕ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้เพียรรักษาความดีให้ยิ่งขึ้นไปย่อมไม่เสื่อมจากบุญวาสนาบารมี
620505_01_ปกิณกะธรรมผู้เพียรรักษาความดีให้ยิ่งขึ้นไปย่อมไม่เสื่อมจากบุญวาสนาบารมี.mp3

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๒ การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๒)

๔ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๒ การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา
620504_08_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๒การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา.mp3

อาราธนาแป้งมงคลด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๒)

๔ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอาราธนาแป้งมงคลด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
620504_07_ปกิณกะธรรมอาราธนาแป้งมงคลด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3

ตั้งจิตเจตนาในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๒)

๔ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งจิตเจตนาในการหล่อพระ
620504_06_ปกิณกะธรรมตั้งจิตเจตนาในการหล่อพระ.mp3

การทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา(นิทาน ๔ พ.ค. ๖๒)

๔ พ.ค. ๖๒-นิทานการทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา
620504_05_นิทานการทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา.mp3

แผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏย่อมสงบสุขและเยือกเย็น(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๒)

๔ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏย่อมสงบสุขและเยือกเย็น
620504_04_ปกิณกะธรรมแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏย่อมสงบสุขและเยือกเย็น.mp3

คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมอันเป็นสวัสดิมงคล(เทศน์ ๔ พ.ค. ๖๒)

๔ พ.ค. ๖๒-เทศน์คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมอันเป็นสวัสดิมงคล
620504_03_เทศน์คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมอันเป็นสวัสดิมงคล.mp3

ผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตา พึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๒)

๔ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตา พึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา
620504_01_ปกิณกะธรรมผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตาพึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา.mp3

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑ พ.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620501_06_พระเมตตาพร.mp3

บูชาความดีพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจเต็มในชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๖๒)

๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบูชาความดีพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจเต็มในชาติสุดท้าย
620501_05_ปกิณกะธรรมบูชาความดีพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจเต็มในชาติสุดท้าย.mp3

เพียรทำความดี ไม่ตามนึกถึงกรรมที่ทำมาไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๖๒)

๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรทำความดี ไม่ตามนึกถึงกรรมที่ทำมาไว้เสมอ
620501_04_ปกิณกะธรรมเพียรทำความดีไม่ตามนึกถึงกรรมที่ทำมาไว้เสมอ.mp3

การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ(เทศน์ ๑ พ.ค. ๖๒)

๑ พ.ค. ๖๒-เทศน์การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ
620501_03_เทศน์การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๖๒)

๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
620501_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

การเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ค. ๖๒)

๑ พ.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล
620501_01_ปกิณกะธรรมการเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล.mp3