วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๙ มิ.ย. ๖๒-พระเมตตาพร
620629_06_พระเมตตาพร.mp3

ตั้งจิตบูชาครูวันเสาร์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๒)

๒๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งจิตบูชาครูวันเสาร์ ๕
620629_05_ปกิณกะธรรมตั้งจิตบูชาครูวันเสาร์๕.mp3

ใคร่ครวญธาตุ ๔ เพื่อแยกจิตจากขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๒)

๒๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญธาตุ ๔ เพื่อแยกจิตจากขันธ์ ๕
620629_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญธาตุ๔เพื่อแยกจิตจากขันธ์๕.mp3

งานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๒)

๒๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา
620629_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา.mp3

ปฏิปทาปฏิบัติของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๒)

๒๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมปฏิปทาปฏิบัติของครูบาอาจารย์
620629_02_ปกิณกะธรรมปฏิปทาปฏิบัติของครูบาอาจารย์.mp3

ศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยนำพาให้พบความสุขแท้จริง(ปกิณกะธรรม ๒๙ มิ.ย. ๖๒)

๒๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยนำพาให้พบความสุขแท้จริง
620629_01_ปกิณกะธรรมศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยนำพาให้พบความสุขแท้จริง.mp3

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อนุโมทนากถางานบวชพระวัดสังเวชวิศยาราม(ปกิณกะธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๒)

๒๓ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอนุโมทนากถางานบวชพระวัดสังเวชวิศยาราม
http://thamma-bansabaijai.org/mp3/6206/620623_05_ปกิณกะธรรมอนุโมทนากถางานบวชพระวัดสังเวชวิศยาราม.mp3

กำลังใจตั้งมั่นทำความดีด้วยเห็นคุณพระรัตนตรัย ณ วัดสังเวชวิศยาราม(ปกิณกะธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๒)

๒๓ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นทำความดีด้วยเห็นคุณพระรัตนตรัย ณ วัดสังเวชวิศยาราม
620623_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นทำความดีด้วยเห็นคุณพระรัตนตรัยณวัดสังเวชวิศยาราม.mp3

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒๒ มิ.ย. ๖๒-พระเมตตาพร
620622_06_พระเมตตาพร.mp3

การใช้กำลังใจละความชั่วออกจากจิต(ปกิณกะธรรม ๒๒ มิ.ย. ๖๒)

๒๒ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจละความชั่วออกจากจิต
620622_05_ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจละความชั่วออกจากจิต.mp3

การเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๒ มิ.ย. ๖๒)

๒๒ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม
620622_04_ปกิณกะธรรมการเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม.mp3

การทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังสู่มรรคผล(เทศน์ ๒๒ มิ.ย. ๖๒)

๒๒ มิ.ย. ๖๒-เทศน์การทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังสู่มรรคผล
620622_02_เทศน์การทรงพรหมวิหาร๔เป็นกำลังสู่มรรคผล.mp3

ฝึกจิตให้ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นกำลังในยามมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๒๒ มิ.ย. ๖๒)

๒๒ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นกำลังในยามมีทุกขเวทนา
620622_01_ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นกำลังในยามมีทุกขเวทนา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๖ มิ.ย. ๖๒-พระเมตตาพร
620616_05_พระเมตตาพร.mp3

การยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๒)

๑๖ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ
620616_04_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ.mp3

การเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นบุญอันสูงสุด(เทศน์ ๑๖ มิ.ย. ๖๒)

๑๖ มิ.ย. ๖๒-เทศน์การเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นบุญอันสูงสุด
620616_02_เทศน์การเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นบุญอันสูงสุด.mp3

เร่งทำความดีด้วยใจศรัทธาต่อพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๒)

๑๖ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมเร่งทำความดีด้วยใจศรัทธาต่อพระรัตนตรัย
620616_01_ปกิณกะธรรมเร่งทำความดีด้วยใจศรัทธาต่อพระรัตนตรัย.mp3

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๙ ปัจจัยที่ต้องทำให้ถึงพร้อมเพื่อให้การปฏิบัติเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๑๕ มิ.ย. ๖๒)

๑๕ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๙ ปัจจัยที่ต้องทำให้ถึงพร้อมเพื่อให้การปฏิบัติเกิดผล
620615_05_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๙ปัจจัยที่ต้องทำให้ถึงพร้อมเพื่อให้การปฏิบัติเกิดผล.mp3

โอวาทแก่ผู้บวช(ปกิณกะธรรม ๑๕ มิ.ย. ๖๒)

๑๕ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมโอวาทแก่ผู้บวช
620615_04_ปกิณกะธรรมโอวาทแก่ผู้บวช.mp3

การปฏิบัติบูชาต่อบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด(เทศน์ ๑๕ มิ.ย. ๖๒)

๑๕ มิ.ย. ๖๒-เทศน์การปฏิบัติบูชาต่อบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
620615_02_เทศน์การปฏิบัติบูชาต่อบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด.mp3

เพียรใช้กำลังใจในการทำความดีโดยไม่ย่อท้อ(ปกิณกะธรรม ๑๕ มิ.ย. ๖๒)

๑๕ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรใช้กำลังใจในการทำความดีโดยไม่ย่อท้อ
620615_01_ปกิณกะธรรมเพียรใช้กำลังใจในการทำความดีโดยไม่ย่อท้อ.mp3

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ใคร่ครวญอนิจจังและอนัตตาเพื่อให้จิตทรงอารมณ์สมาธิ(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๖๒)

๑๔ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอนิจจังและอนัตตาเพื่อให้จิตทรงอารมณ์สมาธิ
620614_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอนิจจังและอนัตตาเพื่อให้จิตทรงอารมณ์สมาธิ.mp3

เพียรทำความดี หากยังไม่พ้นการเกิดย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๖๒)

๑๔ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรทำความดี หากยังไม่พ้นการเกิดย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม
620614_03_ปกิณกะธรรมเพียรทำความดีหากยังไม่พ้นการเกิดย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม.mp3

ถวายพระประธานและยกฉัตรด้วยจิตสงบตั้งมั่น ณ วัดเชิงท่า(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๖๒)

๑๔ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมถวายพระประธานและยกฉัตรด้วยจิตสงบตั้งมั่น ณ วัดเชิงท่า
620614_02_ปกิณกะธรรมถวายพระประธานและยกฉัตรด้วยจิตสงบตั้งมั่นณวัดเชิงท่า.mp3

กำลังใจทำความดีตัดชีวิต ณ วัดเชิงท่า(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๖๒)

๑๔ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีตัดชีวิต ณ วัดเชิงท่า
620614_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีตัดชีวิตณวัดเชิงท่า.mp3

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

๙ มิ.ย. ๖๒-พระเมตตาพร
620609_05_พระเมตตาพร.mp3

วางกำลังใจในการทำความดี ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๒)

๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในการทำความดี ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
620609_04_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในการทำความดีไม่หวั่นไหวในโลกธรรม.mp3

การยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๒)

๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ
620609_03_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ.mp3

วัตรปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสุขจากการละตัณหา(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๒)

๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสุขจากการละตัณหา
620609_01_ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสุขจากการละตัณหา.mp3

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สุนัขผู้สร้างบุพกรรมด้วยจิตอาฆาต(นิทาน ๘ มิ.ย. ๖๒)

๘ มิ.ย. ๖๒-นิทานสุนัขผู้สร้างบุพกรรมด้วยจิตอาฆาต
620608_07_นิทานสุนัขผู้สร้างบุพกรรมด้วยจิตอาฆาต.mp3

อภิญญาสมาบัติ ๘ ทรงอารมณ์ยอมรับความจริงคล้ายพระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๘ มิ.ย. ๖๒)

๘ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๘ ทรงอารมณ์ยอมรับความจริงคล้ายพระโสดาบัน
620608_06_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๘ทรงอารมณ์ยอมรับความจริงคล้ายพระโสดาบัน.mp3

คุณของการบวชพระ(ปกิณกะธรรม ๘ มิ.ย. ๖๒)

๘ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมคุณของการบวชพระ
620608_05_ปกิณกะธรรมคุณของการบวชพระ.mp3

คุณของการรักษาศีล(ปกิณกะธรรม ๘ มิ.ย. ๖๒)

๘ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมคุณของการรักษาศีล
620608_04_ปกิณกะธรรมคุณของการรักษาศีล.mp3

การทำความดีในพระศาสนาด้วยเห็นในคุณของพระรัตนตรัยจึงจะพ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๘ มิ.ย. ๖๒)

๘ มิ.ย. ๖๒-เทศน์การทำความดีในพระศาสนาด้วยเห็นในคุณของพระรัตนตรัยจึงจะพ้นทุกข์ได้
620608_03_เทศน์การทำความดีในพระศาสนาด้วยเห็นในคุณของพระรัตนตรัยจึงจะพ้นทุกข์ได้.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๘ มิ.ย. ๖๒)

๘ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
620608_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

การทำความดีเพื่อประโยชน์ในเขตพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๘ มิ.ย. ๖๒)

๘ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อประโยชน์ในเขตพระศาสนา
620608_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อประโยชน์ในเขตพระศาสนา.mp3

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓ มิ.ย. ๖๒-พระเมตตาพร
620603_04_พระเมตตาพร.mp3

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ หนทางสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๒)

๓ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ หนทางสู่มรรคผล
620603_03_ปกิณกะธรรมปริยัติปฏิบัติปฏิเวธหนทางสู่มรรคผล.mp3

บุญในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจถึงพร้อมเป็นเนื้อนาบุญ(เทศน์ ๓ มิ.ย. ๖๒)

๓ มิ.ย. ๖๒-เทศน์บุญในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจถึงพร้อมเป็นเนื้อนาบุญ
620603_02_เทศน์บุญในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจถึงพร้อมเป็นเนื้อนาบุญ.mp3

การสะสมบุญความดีย่อมนำพาไปยังที่มีความสุข(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๒)

๓ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการสะสมบุญความดีย่อมนำพาไปยังที่มีความสุข
620603_01_ปกิณกะธรรมการสะสมบุญความดีย่อมนำพาไปยังที่มีความสุข.mp3

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การทำจิตให้ถึงพร้อมเพื่อการอุทิศกุศล(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๒)

๒ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ถึงพร้อมเพื่อการอุทิศกุศล
620602_05_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ถึงพร้อมเพื่อการอุทิศกุศล.mp3

พึงทำความดีด้วยตนเองให้กำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๒)

๒ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงทำความดีด้วยตนเองให้กำลังใจเต็ม
620602_04_ปกิณกะธรรมพึงทำความดีด้วยตนเองให้กำลังใจเต็ม.mp3

การเจริญวรรณกสิณ(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๒)

๒ มิ.ย. ๖๒-ปกิณะธรรมการเจริญวรรณกสิณ
620602_03_ปกิณะธรรมการเจริญวรรณกสิณ.mp3

บวงสรวงอาราธนาโกเมนมงคล(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๒)

๒ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาโกเมนมงคล
620602_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาโกเมนมงคล.mp3

ทาน ศีล ภาวนาเพื่อการเป็นผู้มีคติที่แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๒)

๒ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมทาน ศีล ภาวนาเพื่อการเป็นผู้มีคติที่แน่นอน
620602_01_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเพื่อการเป็นผู้มีคติที่แน่นอน.mp3

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๗ ใคร่ครวญเพื่อแยกจิตกับกายให้เด็ดขาด(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๖๒)

๑ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๗ ใคร่ครวญเพื่อแยกจิตกับกายให้เด็ดขาด
620601_06_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๗ใคร่ครวญเพื่อแยกจิตกับกายให้เด็ดขาด.mp3

การฟังธรรมต้องประกอบด้วยจิตสงบตั้งมั่นให้ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๖๒)

๑ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการฟังธรรมต้องประกอบด้วยจิตสงบตั้งมั่นให้ถึงพร้อม
620601_05_ปกิณกะธรรมการฟังธรรมต้องประกอบด้วยจิตสงบตั้งมั่นให้ถึงพร้อม.mp3

ปลาใหญ่และลิงน้อยผู้เจริญเมตตาจนพ้นภัย(นิทาน ๑ มิ.ย. ๖๒)

๑ มิ.ย. ๖๒-นิทานปลาใหญ่และลิงน้อยผู้เจริญเมตตาจนพ้นภัย
620601_04_นิทานปลาใหญ่และลิงน้อยผู้เจริญเมตตาจนพ้นภัย.mp3

พระรัตนตรัยเป็นมงคลอันสูงสุด(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๖๒)

๑ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นมงคลอันสูงสุด
620601_03_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นมงคลอันสูงสุด.mp3

บุคคลย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร(เทศน์ ๑ มิ.ย. ๖๒)

๑ มิ.ย. ๖๒-เทศน์บุคคลย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร
620601_02_เทศน์บุคคลย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร.mp3

บุญความดีและการยอมรับความจริงเป็นเครื่องรักษาใจยามมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๖๒)

๑ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมบุญความดีและการยอมรับความจริงเป็นเครื่องรักษาใจยามมีทุกขเวทนา
620601_01_ปกิณกะธรรมบุญความดีและการยอมรับความจริงเป็นเครื่องรักษาใจยามมีทุกขเวทนา.mp3