วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเสมอ ไม่เพ่งโทษผู้อื่นด้วยมานะ(เทศน์ ๒๙ ก.ค. ๖๒)

๒๙ ก.ค. ๖๒-เทศน์พึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเสมอ ไม่เพ่งโทษผู้อื่นด้วยมานะ
620729_02_เทศน์พึงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเสมอไม่เพ่งโทษผู้อื่นด้วยมานะ.mp3

ทำความดีให้ถึงผลต้องทำด้วยกำลังใจตั้งมั่นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๒)

๒๙ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีให้ถึงผลต้องทำด้วยกำลังใจตั้งมั่นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
620729_01_ปกิณกะธรรมทำความดีให้ถึงผลต้องทำด้วยกำลังใจตั้งมั่นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การละอวิชชาเริ่มต้นจากกำลังใจในการละความชั่ว(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๒)

๒๘ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการละอวิชชาเริ่มต้นจากกำลังใจในการละความชั่ว
620728_02_ปกิณกะธรรมการละอวิชชาเริ่มต้นจากกำลังใจในการละความชั่ว.mp3

เพียรใช้กำลังใจอดทนทำความดีในการเกิดชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๒)

๒๘ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรใช้กำลังใจอดทนทำความดีในการเกิดชาติสุดท้าย
620728_01_ปกิณกะธรรมเพียรใช้กำลังใจอดทนทำความดีในการเกิดชาติสุดท้าย.mp3

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ร่างกายเป็นรังของโรค พึงไม่ประมาทเพียรทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๒)

๒๗ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นรังของโรค พึงไม่ประมาทเพียรทำความดี
620727_02_ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นรังของโรคพึงไม่ประมาทเพียรทำความดี.mp3

ทำความดีด้วยมีพุทธานุสสติเป็นสรณะที่พึ่งจึงเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๒)

๒๗ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยมีพุทธานุสสติเป็นสรณะที่พึ่งจึงเกิดผล
620727_01_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยมีพุทธานุสสติเป็นสรณะที่พึ่งจึงเกิดผล.mp3

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒๑ ก.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620721_05_พระเมตตาพร.mp3

ทางเดินเพื่อการปิดอบายภูมิ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๒)

๒๑ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทางเดินเพื่อการปิดอบายภูมิ
620721_04_ปกิณกะธรรมทางเดินเพื่อการปิดอบายภูมิ.mp3

บุญเกิดเมื่อใจถึงพร้อมด้วยความผ่องใส(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๒)

๒๑ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบุญเกิดเมื่อใจถึงพร้อมด้วยความผ่องใส
620721_03_ปกิณกะธรรมบุญเกิดเมื่อใจถึงพร้อมด้วยความผ่องใส.mp3

กำลังใจในการให้เพื่อละ เป็นหนทางสู่มรรคผล(เทศน์ ๒๑ ก.ค. ๖๒)

๒๑ ก.ค. ๖๒-เทศน์กำลังใจในการให้เพื่อละ เป็นหนทางสู่มรรคผล
620721_02_เทศน์กำลังใจในการให้เพื่อละเป็นหนทางสู่มรรคผล.mp3

วางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๒)

๒๑ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์
620721_01_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์.mp3

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผู้ปฏิบัติพึงเร่งฝึกจิตขัดเกลานิสัยในการเป็นผู้ให้(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๖๒)

๒๐ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงเร่งฝึกจิตขัดเกลานิสัยในการเป็นผู้ให้
620720_06_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงเร่งฝึกจิตขัดเกลานิสัยในการเป็นผู้ให้.mp3

ความเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๖๒)

๒๐ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์
620720_05_ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3

การวางอารมณ์ใจสงบต้องหมั่นใคร่ครวญเพื่อยอมรับความจริง(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๖๒)

๒๐ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ใจสงบต้องหมั่นใคร่ครวญเพื่อยอมรับความจริง
620720_04_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ใจสงบต้องหมั่นใคร่ครวญเพื่อยอมรับความจริง.mp3

ไม่ท้อถอยเพียรปฏิบัติความดีด้วยชีวิต(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๖๒)

๒๐ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมไม่ท้อถอยเพียรปฏิบัติความดีด้วยชีวิต
620720_03_ปกิณกะธรรมไม่ท้อถอยเพียรปฏิบัติความดีด้วยชีวิต.mp3

ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง ใคร่ครวญให้เห็นจริงเพื่อตั้งใจปฏิบัติให้พ้นทุกข์(เทศน์ ๒๐ ก.ค. ๖๒)

๒๐ ก.ค. ๖๒-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง ใคร่ครวญให้เห็นจริงเพื่อตั้งใจปฏิบัติให้พ้นทุกข์
620720_02_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งใคร่ครวญให้เห็นจริงเพื่อตั้งใจปฏิบัติให้พ้นทุกข์.mp3

รักษาศีลด้วยจิตอันละเอียดปราณีต(ปกิณกะธรรม ๒๐ ก.ค. ๖๒)

๒๐ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมรักษาศีลด้วยจิตอันละเอียดปราณีต
620720_01_ปกิณกะธรรมรักษาศีลด้วยจิตอันละเอียดปราณีต.mp3

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๗ ก.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620717_05_พระเมตตาพร.mp3

พระโพธิสัตว์หนุ่มผู้เอาชนะความเป็นมิจฉาทิฐิด้วยการไม่เบียดเบียน(นิทาน ๑๗ ก.ค. ๖๒)

๑๗ ก.ค. ๖๒-นิทานพระโพธิสัตว์หนุ่มผู้เอาชนะความเป็นมิจฉาทิฐิด้วยการไม่เบียดเบียน
620717_04_นิทานพระโพธิสัตว์หนุ่มผู้เอาชนะความเป็นมิจฉาทิฐิด้วยการไม่เบียดเบียน.mp3

กำลังใจตั้งมั่นอยู่ในความดี ไม่แปรเปลี่ยนไปตามกระแสของโลก(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๖๒)

๑๗ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นอยู่ในความดี ไม่แปรเปลี่ยนไปตามกระแสของโลก
620717_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นอยู่ในความดีไม่แปรเปลี่ยนไปตามกระแสของโลก.mp3

ปฏิปทาในความกตัญญูของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างสู่มรรคผล(เทศน์ ๑๗ ก.ค. ๖๒)

๑๗ ก.ค. ๖๒-เทศน์ปฏิปทาในความกตัญญูของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างสู่มรรคผล
620717_02_เทศน์ปฏิปทาในความกตัญญูของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างสู่มรรคผล.mp3

การทำความดีสัจจะบารมีต้องเข้มแข็ง จึงเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๖๒)

๑๗ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการทำความดีสัจจะบารมีต้องเข้มแข็ง จึงเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย
620717_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีสัจจะบารมีต้องเข้มแข็งจึงเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย.mp3

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เข้าใจสัจธรรม แยกจิตกับกาย และฝึกจิตให้ไม่บกพร่องในศีล(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๖๒)

๑๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเข้าใจสัจธรรม แยกจิตกับกาย และฝึกจิตให้ไม่บกพร่องในศีล
620716_06_ปกิณกะธรรมเข้าใจสัจธรรมแยกจิตกับกายและฝึกจิตให้ไม่บกพร่องในศีล.mp3

ทำจิตบริสุทธิ์ให้เป็นบุญอันสมบูรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๖๒)

๑๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำจิตบริสุทธิ์ให้เป็นบุญอันสมบูรณ์
620716_05_ปกิณกะธรรมทำจิตบริสุทธิ์ให้เป็นบุญอันสมบูรณ์.mp3

พึงมีปิยวาจา ฝึกจิตให้กตัญญูถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๖๒)

๑๖ ก.ค. ๖๒-620716_04_ปกิณกะธรรมพึงมีปิยวาจา ฝึกจิตให้กตัญญูถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
620716_04_ปกิณกะธรรมพึงมีปิยวาจาฝึกจิตให้กตัญญูถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

ศรัทธาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง จึงเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๖๒)

๑๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมศรัทธาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง จึงเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้
620716_03_ปกิณกะธรรมศรัทธาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้.mp3

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(เทศน์ ๑๖ ก.ค. ๖๒)

๑๖ ก.ค. ๖๒-เทศน์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
620716_02_เทศน์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

ศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๖๒)

๑๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย
620716_01_ปกิณกะธรรมศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จิตพ้นทุกข์ด้วยสัจธรรมอันพบได้เมื่อทำจิตสงบจากโลภ โกรธ หลงด้วยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๒)

๑๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมจิตพ้นทุกข์ด้วยสัจธรรมอันพบได้เมื่อทำจิตสงบจากโลภ โกรธ หลงด้วยกำลังใจ
620714_04_ปกิณกะธรรมจิตพ้นทุกข์ด้วยสัจธรรมอันพบได้เมื่อทำจิตสงบจากโลภโกรธหลงด้วยกำลังใจ.mp3

พระพุทธเจ้าทรงคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งโดยแท้แก่ผู้มีศรัทธาอันมั่นคง(เทศน์ ๑๔ ก.ค. ๖๒)

๑๔ ก.ค. ๖๒-เทศน์พระพุทธเจ้าทรงคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งโดยแท้แก่ผู้มีศรัทธาอันมั่นคง
620714_03_เทศน์พระพุทธเจ้าทรงคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งโดยแท้แก่ผู้มีศรัทธาอันมั่นคง.mp3

ทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย เพียรทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๒)

๑๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย เพียรทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น
620714_01_ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากการมีร่างกายเพียรทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น.mp3

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติที่จิต ทรงสมาธิละความชั่วด้วยศีล(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ค. ๖๒)

๑๓ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมปฏิบัติที่จิต ทรงสมาธิละความชั่วด้วยศีล
620713_05_ปกิณกะธรรมปฏิบัติที่จิตทรงสมาธิละความชั่วด้วยศีล.mp3

การฝึกจิตให้ทรงสมาธิต้องตั้งมั่นด้วยสัจจะ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ค. ๖๒)

๑๓ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้ทรงสมาธิต้องตั้งมั่นด้วยสัจจะ
620713_03_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้ทรงสมาธิต้องตั้งมั่นด้วยสัจจะ.mp3

ทานทั้งหลายอันประกอบด้วยกำลังใจเต็มพาให้ถึงมรรคผล(เทศน์ ๑๓ ก.ค. ๖๒)

๑๓ ก.ค. ๖๒-เทศน์ทานทั้งหลายอันประกอบด้วยกำลังใจเต็มพาให้ถึงมรรคผล
620713_02_เทศน์ทานทั้งหลายอันประกอบด้วยกำลังใจเต็มพาให้ถึงมรรคผล.mp3

ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เร่งปฏิบัติให้ถึงกระแสพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ค. ๖๒)

๑๓ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เร่งปฏิบัติให้ถึงกระแสพระนิพพาน
620713_01_ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเร่งปฏิบัติให้ถึงกระแสพระนิพพาน.mp3

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สัมโมทนียกถางานถวายฉัตรและพระอัครสาวก ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๖๒)

๙ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถางานถวายฉัตรและพระอัครสาวก ณ วัดตาลเดี่ยว
620709_04_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถางานถวายฉัตรและพระอัครสาวกณวัดตาลเดี่ยว.mp3

ถวายฉัตรและพระอัครสาวกด้วยศรัทธายังความอิ่มใจ ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๖๒)

๙ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมถวายฉัตรและพระอัครสาวกด้วยศรัทธายังความอิ่มใจ ณ วัดตาลเดี่ยว
620709_03_ปกิณกะธรรมถวายฉัตรและพระอัครสาวกด้วยศรัทธายังความอิ่มใจณวัดตาลเดี่ยว.mp3

กำลังใจทำความดีด้วยความสามัคคี ไม่มีมานะ ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๖๒)

๙ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีด้วยความสามัคคี ไม่มีมานะ ณ วัดตาลเดี่ยว
620709_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีด้วยความสามัคคีไม่มีมานะณวัดตาลเดี่ยว.mp3

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๗ ก.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620707_05_พระเมตตาพร.mp3

บุพกรรมหลีกหนีไม่ได้ พึงถือเจตนาและมีความรู้คุณเป็นที่ตั้ง(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๒)

๗ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบุพกรรมหลีกหนีไม่ได้ พึงถือเจตนาและมีความรู้คุณเป็นที่ตั้ง
620707_04_ปกิณกะธรรมบุพกรรมหลีกหนีไม่ได้พึงถือเจตนาและมีความรู้คุณเป็นที่ตั้ง.mp3

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้ยามมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๒)

๗ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้ยามมีทุกขเวทนา
620707_03_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้ยามมีทุกขเวทนา.mp3

คุณของพระพุทธเจ้านำพาสู่ความสุขอันยอดเยี่ยมที่ไม่อาศัยกามคุณ(เทศน์ ๗ ก.ค. ๖๒)

๗ ก.ค. ๖๒-เทศน์คุณของพระพุทธเจ้านำพาสู่ความสุขอันยอดเยี่ยมที่ไม่อาศัยกามคุณ
620707_02_เทศน์คุณของพระพุทธเจ้านำพาสู่ความสุขอันยอดเยี่ยมที่ไม่อาศัยกามคุณ.mp3

หมั่นฝึกวางกาย มุ่งเอาชนะใจเพื่อความหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๒)

๗ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมหมั่นฝึกวางกาย มุ่งเอาชนะใจเพื่อความหลุดพ้น
620707_01_ปกิณกะธรรมหมั่นฝึกวางกายมุ่งเอาชนะใจเพื่อความหลุดพ้น.mp3

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

แยกจิตกับกายเพื่อการละ และกรรมจากการยินดีในความชั่วของผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๒)

๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมแยกจิตกับกายเพื่อการละ และกรรมจากการยินดีในความชั่วของผู้อื่น
620706_07_ปกิณกะธรรมแยกจิตกับกายเพื่อการละและกรรมจากการยินดีในความชั่วของผู้อื่น.mp3

พุทธานุภาพของเชือกมหาอุตม์(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๒)

๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพของเชือกมหาอุตม์
620706_06_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพของเชือกมหาอุตม์.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๖ ก.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620706_05_พระเมตตาพร.mp3

ความสุขเกิดจากผลของการทำทาน ศีล ภาวนาตามคำสอนครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๒)

๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากผลของการทำทาน ศีล ภาวนาตามคำสอนครูบาอาจารย์
620706_04_ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากผลของการทำทานศีลภาวนาตามคำสอนครูบาอาจารย์.mp3

อาราธนายันต์เกราะเพชร(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๒)

๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอาราธนายันต์เกราะเพชร
620706_03_ปกิณกะธรรมอาราธนายันต์เกราะเพชร.mp3

บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๒)

๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันไหว้ครู
620706_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันไหว้ครู.mp3

น้อมจิตบูชาคุณครูบาอาจารย์และพุทธานุภาพของยันต์เกราะเพชร(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๒)

๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมน้อมจิตบูชาคุณครูบาอาจารย์และพุทธานุภาพของยันต์เกราะเพชร
620706_01_ปกิณกะธรรมน้อมจิตบูชาคุณครูบาอาจารย์และพุทธานุภาพของยันต์เกราะเพชร.mp3

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การระวังมโนกรรมในศีลกรรมบถ ๑๐ (ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๒)

๕ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการระวังมโนกรรมในศีลกรรมบถ ๑๐
620705_02_ปกิณกะธรรมการระวังมโนกรรมในศีลกรรมบถ๑๐.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๒)

๕ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
620705_03_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

ทำความดีด้วยระลึกในคุณพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณให้เป็นวัตร(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๒)

๕ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยระลึกในคุณพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณให้เป็นวัตร
620705_01_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยระลึกในคุณพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณให้เป็นวัตร.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ไม่ประมาทเพียรฝึกจิตให้ยอมรับสัจธรรมความจริงไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๒)

๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทเพียรฝึกจิตให้ยอมรับสัจธรรมความจริงไว้เสมอ
620704_08_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทเพียรฝึกจิตให้ยอมรับสัจธรรมความจริงไว้เสมอ.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒

๔ ก.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620704_07_พระเมตตาพร.mp3

การเตรียมกำลังใจบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันเสาร์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๒)

๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการเตรียมกำลังใจบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันเสาร์ ๕
620704_06_ปกิณกะธรรมการเตรียมกำลังใจบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันเสาร์๕.mp3

พระกรรมฐานพิเศษเพื่อการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๒)

๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานพิเศษเพื่อการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
620704_05_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานพิเศษเพื่อการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล.mp3

พระเมตตาอธิษฐานให้พรในโอกาสแสดงมุทิตาจิต(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๒)

๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระเมตตาอธิษฐานให้พรในโอกาสแสดงมุทิตาจิต
620704_04_ปกิณกะธรรมพระเมตตาอธิษฐานให้พรในโอกาสแสดงมุทิตาจิต.mp3

สัมโมทนียกถาต่อพระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๒)

๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาต่อพระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต
620704_03_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาต่อพระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต.mp3

สัมโมทนียกถาต่อผู้มีคุณในวันมุทิตาจิต(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๒)

๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาต่อผู้มีคุณในวันมุทิตาจิต
620704_02_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาต่อผู้มีคุณในวันมุทิตาจิต.mp3

ละความผูกพัน เพียรปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๒)

๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมละความผูกพัน เพียรปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
620704_01_ปกิณกะธรรมละความผูกพันเพียรปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3