วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

พึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๙ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
610930_07_ปกิณกะธรรมพึงรักษาจิตให้อยู่ในวัตรปฏิบัติไว้เสมอ.mp3

ร่างกายเป็นพาหนะสำหรับทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๙ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นพาหนะสำหรับทำความดี(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
610930_04_ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นพาหนะสำหรับทำความดี.mp3

ทาน ศีล ภาวนาเป็นบุญใหญ่ทำให้เข้าถึงคำสอนของพระและพาให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๒๙ ก.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๙ ก.ย. ๖๒-เทศน์ทาน ศีล ภาวนาเป็นบุญใหญ่ทำให้เข้าถึงคำสอนของพระและพาให้พ้นทุกข์ได้(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
610930_03_เทศน์ทานศีลภาวนาเป็นบุญใหญ่ทำให้เข้าถึงคำสอนของพระและพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3

ทำความดีวัดที่กำลังใจไม่ใช่อานิสงส์(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๙ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีวัดที่กำลังใจไม่ใช่อานิสงส์(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
610930_01_ปกิณกะธรรมทำความดีวัดที่กำลังใจไม่ใช่อานิสงส์.mp3

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๘ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติ(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)
610929_04_ปกิณกะธรรมความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในการปฏิบัติ.mp3

จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ(เทศน์ ๒๘ ก.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๘ ก.ย. ๖๒-เทศน์จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)
610929_03_เทศน์จงเพ่งโทษโจทก์ความผิดตนเองไว้เสมอ.mp3

เจริญพุทธานุสสติเป็นกำลังปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๘ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมเจริญพุทธานุสสติเป็นกำลังปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)
610929_01_ปกิณกะธรรมเจริญพุทธานุสสติเป็นกำลังปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

ต้นไม้ผู้มีมานะหลงว่าตนสำคัญ(นิทาน ๒๒ ก.ย. ๖๒)

๒๒ ก.ย. ๖๒-นิทานต้นไม้ผู้มีมานะหลงว่าตนสำคัญ
620922_03_นิทานต้นไม้ผู้มีมานะหลงว่าตนสำคัญ.mp3

พุทธานุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๒ ก.ย. ๖๒)

๒๒ ก.ย. ๖๒-เทศน์พุทธานุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
620922_02_เทศน์พุทธานุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

ทานจะปรากฏผลสมบูรณ์เมื่อทำด้วยความอิ่มใจและจิตนอบน้อม(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๒)

๒๒ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมทานจะปรากฏผลสมบูรณ์เมื่อทำด้วยความอิ่มใจและจิตนอบน้อม
620922_01_ปกิณกะธรรมทานจะปรากฏผลสมบูรณ์เมื่อทำด้วยความอิ่มใจและจิตนอบน้อม.mp3

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562

กบและงูผู้แสวงหาดินแดนที่ไม่กลับมาเกิด(นิทาน ๒๑ ก.ย. ๖๒)

๒๑ ก.ย. ๖๒-นิทานกบและงูผู้แสวงหาดินแดนที่ไม่กลับมาเกิด
620921_03_นิทานกบและงูผู้แสวงหาดินแดนที่ไม่กลับมาเกิด.mp3

ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นบุญอันนำพาให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๒๑ ก.ย. ๖๒)

๒๑ ก.ย. ๖๒-เทศน์ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นบุญอันนำพาให้พ้นทุกข์ได้
620921_02_เทศน์ศีลสมาธิปัญญาเป็นบุญอันนำพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3

นอบน้อมศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ย. ๖๒)

๒๑ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมนอบน้อมศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ไว้เสมอ
620921_01_ปกิณกะธรรมนอบน้อมศึกษาปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ไว้เสมอ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

ภิกษุผู้เข้าถึงมรรคผลด้วยบุญบารมีและความเพียร(นิทาน ๑๕ ก.ย. ๖๒)

๑๕ ก.ย. ๖๒-นิทานภิกษุผู้เข้าถึงมรรคผลด้วยบุญบารมีและความเพียร
620915_03_นิทานภิกษุผู้เข้าถึงมรรคผลด้วยบุญบารมีและความเพียร.mp3

ทุกข์ทั้งหลายย่อมล่วงพ้นได้ด้วยความเพียร(เทศน์ ๑๕ ก.ย. ๖๒)

๑๕ ก.ย. ๖๒-เทศน์ทุกข์ทั้งหลายย่อมล่วงพ้นได้ด้วยความเพียร
620915_02_เทศน์ทุกข์ทั้งหลายย่อมล่วงพ้นได้ด้วยความเพียร.mp3

เร่งรัดกำลังใจปฏิบัติด้วยศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๒)

๑๕ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมเร่งรัดกำลังใจปฏิบัติด้วยศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระพุทธเจ้า
620915_01_ปกิณกะธรรมเร่งรัดกำลังใจปฏิบัติด้วยศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระพุทธเจ้า.mp3

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้ถึงพร้อมด้วยพุทธานุสสติย่อมมีโอกาสเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่าย(เทศน์ ๑๔ ก.ย. ๖๒)

๑๔ ก.ย. ๖๒-เทศน์ผู้ถึงพร้อมด้วยพุทธานุสสติย่อมมีโอกาสเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่าย
620914_02_เทศน์ผู้ถึงพร้อมด้วยพุทธานุสสติย่อมมีโอกาสเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่าย.mp3

ตั้งใจปฏิบัติด้วยความพอใจและความเพียร(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ย. ๖๒)

๑๔ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติด้วยความพอใจและความเพียร
620914_01_ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติด้วยความพอใจและความเพียร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

สำรวมกาย วาจา ใจจากคนพาลบูชาคุณพระพุทธเจ้าเป็นทางล่วงพ้นอบายภูมิ(เทศน์ ๑ ก.ย. ๖๒)

๑ ก.ย. ๖๒-เทศน์สำรวมกาย วาจา ใจจากคนพาลบูชาคุณพระพุทธเจ้าเป็นทางล่วงพ้นอบายภูมิ
620901_03_เทศน์สำรวมกายวาจาใจจากคนพาลบูชาคุณพระพุทธเจ้าเป็นทางล่วงพ้นอบายภูมิ.mp3

สวดมนต์มหาสมัยสูตร(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๒)

๑ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร
620901_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร.mp3

หมั่นใคร่ครวญทบทวนข้อธรรมด้วยความไม่ประมาท(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๒)

๑ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญทบทวนข้อธรรมด้วยความไม่ประมาท
620901_01_ปกิณกะธรรมหมั่นใคร่ครวญทบทวนข้อธรรมด้วยความไม่ประมาท.mp3