วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

จิตบริสุทธิ์ด้วยทาน ศีล ภาวนาย่อมมีสุคติเป็นที่ไปและพบความสุขที่แท้จริง(เทศน์ ๒๖ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒)

๒๖ ม.ค. ๖๓-เทศน์จิตบริสุทธิ์ด้วยทาน ศีล ภาวนาย่อมมีสุคติเป็นที่ไปและพบความสุขที่แท้จริง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒)
620127_03_เทศน์จิตบริสุทธิ์ด้วยทานศีลภาวนาย่อมมีสุคติเป็นที่ไปและพบความสุขที่แท้จริง.mp3

ระวังจิตคิดชั่วในปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๖ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒)

๒๖ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมระวังจิตคิดชั่วในปัจจุบันอารมณ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒)
620127_01_ปกิณกะธรรมระวังจิตคิดชั่วในปัจจุบันอารมณ์.mp3

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

การระลึกคุณบรรพบุรุษผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๒๕ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการระลึกคุณบรรพบุรุษผู้มีคุณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620201_01_ปกิณกะธรรมการระลึกคุณบรรพบุรุษผู้มีคุณ.mp3

การปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒)

๒๕ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒)
620126_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม.mp3

สงบจิตจากความชั่วเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบิดามารดาจึงเป็นสุข(เทศน์ ๒๕ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒)

๒๕ ม.ค. ๖๓-เทศน์สงบจิตจากความชั่วเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบิดามารดาจึงเป็นสุข (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒)
620126_03_เทศน์สงบจิตจากความชั่วเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบิดามารดาจึงเป็นสุข.mp3

พระนิพพานไปได้ด้วยกำลังปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒)

๒๕ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพระนิพพานไปได้ด้วยกำลังปัญญา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒)
620126_01_ปกิณกะธรรมพระนิพพานไปได้ด้วยกำลังปัญญา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563

หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล(เทศน์ ๑๙ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๓-เทศน์หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒)
620120_03_เทศน์หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล.mp3

การรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๙ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒)
620120_01_ปกิณกะธรรมการรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้.mp3

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

การอดทนข่มใจต่ออุปสรรคเป็นเครื่องวัดกำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑๘ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการอดทนข่มใจต่ออุปสรรคเป็นเครื่องวัดกำลังใจในการปฏิบัติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
611130_01_ปกิณกะธรรมการอดทนข่มใจต่ออุปสรรคเป็นเครื่องวัดกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3

สุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบด้วยปัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๘ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๘ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบด้วยปัญญา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)
620119_07_ปกิณกะธรรมสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบด้วยปัญญา.mp3

ทางปฏิบัติของผู้ที่มากด้วยการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๘ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของผู้ที่มากด้วยการให้ทาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)
620119_06_ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของผู้ที่มากด้วยการให้ทาน.mp3

ทำความดีจรรโลงพระศาสนาเพื่อประโยชน์ตน และความสุขของผู้อื่นเป็นชาติสุดท้าย(เทศน์ ๑๘ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๘ ม.ค. ๖๓-เทศน์ทำความดีจรรโลงพระศาสนาเพื่อประโยชน์ตน และความสุขของผู้อื่นเป็นชาติสุดท้าย(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)
620119_03_เทศน์ทำความดีจรรโลงพระศาสนาเพื่อประโยชน์ตนและความสุขของผู้อื่นเป็นชาติสุดท้าย.mp3

ความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทาน มิใช่ผลจากภายนอก(ปกิณกะธรรม ๑๘ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๘ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทาน มิใช่ผลจากภายนอก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒)
620119_01_ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทานมิใช่ผลจากภายนอก.mp3

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563

ไม่ประมาทในอกุศลกรรม ยอมรับความจริง(ปกิณกะธรรม ๑๒ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๒ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในอกุศลกรรม ยอมรับความจริง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒)
620113_05_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในอกุศลกรรมยอมรับความจริง.mp3

ฝึกจิตให้มีคติที่แน่นอน มีพระนิพพานเป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๑๒ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๒ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้มีคติที่แน่นอน มีพระนิพพานเป็นที่ไป (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒)
620113_01_ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้มีคติที่แน่นอนมีพระนิพพานเป็นที่ไป.mp3

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

อดทนข่มใจทรงจิตสงบ เมื่อเกิดอารมณ์กระทบ(ปกิณกะธรรม ๑๑ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๑๑ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมอดทนข่มใจทรงจิตสงบ เมื่อเกิดอารมณ์กระทบ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611209_07_ปกิณกะธรรมอดทนข่มใจทรงจิตสงบเมื่อเกิดอารมณ์กระทบ.mp3

หล่อพระด้วยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเจตนาให้เป็นที่พึ่งแก่ผู้คน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๑ ม.ค. ๖๓- ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเจตนาให้เป็นที่พึ่งแก่ผู้คน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620506_01_ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเจตนาให้เป็นที่พึ่งแก่ผู้คน.mp3

พุทธานุภาพของเชือกมหาอุตม์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๑ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพของเชือกมหาอุตม์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620706_06_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพของเชือกมหาอุตม์.mp3

ผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยย่อมเข้าถึงคติที่แน่นอนได้โดยง่าย(เทศน์ ๑๑ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๑ ม.ค. ๖๓-เทศน์ผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยย่อมเข้าถึงคติที่แน่นอนได้โดยง่าย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)
620112_03_เทศน์ผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยย่อมเข้าถึงคติที่แน่นอนได้โดยง่าย.mp3

ทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ ๑๐(ปกิณกะธรรม ๑๑ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)

๑๑ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ ๑๐ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)
620112_01_ปกิณกะธรรมทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ๑๐.mp3

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563

ทรงศีลบริสุทธิ์ด้วยสติสมบูรณ์เป็นกำลังให้เกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒)

๕ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทรงศีลบริสุทธิ์ด้วยสติสมบูรณ์เป็นกำลังให้เกิดปัญญาญาณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒)
620106_05_ปกิณกะธรรมทรงศีลบริสุทธิ์ด้วยสติสมบูรณ์เป็นกำลังให้เกิดปัญญาญาณ.mp3

ละความอาลัยอาวรณ์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะพ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๕ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒)

๕ ม.ค. ๖๓-เทศน์ละความอาลัยอาวรณ์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะพ้นทุกข์ได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒)
620106_03_เทศน์ละความอาลัยอาวรณ์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะพ้นทุกข์ได้.mp3

พึงทำบุญด้วยความตั้งใจและแผ่กุศลให้ผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒)

๕ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพึงทำบุญด้วยความตั้งใจและแผ่กุศลให้ผู้อื่น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒)
620106_01_ปกิณกะธรรมพึงทำบุญด้วยความตั้งใจและแผ่กุศลให้ผู้อื่น.mp3

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563

ทรงอารมณ์ในการให้ตามปฏิปทาพระอริยสาวกทำให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๔ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๔ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ในการให้ตามปฏิปทาพระอริยสาวกทำให้เกิดปัญญา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611221_01_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ในการให้ตามปฏิปทาพระอริยสาวกทำให้เกิดปัญญา.mp3

ฝึกทิพจักขุญาณเพื่อมรรคผลและคลายทุกข์จากความพลัดพราก(ปกิณกะธรรม ๔ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒)

๔ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมฝึกทิพจักขุญาณเพื่อมรรคผลและคลายทุกข์จากความพลัดพราก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒)
620105_05_ปกิณกะธรรมฝึกทิพจักขุญาณเพื่อมรรคผลและคลายทุกข์จากความพลัดพราก.mp3

เพียรทำบุญความดีในทานศีลภาวนาให้กำลังใจเต็ม(เทศน์ ๔ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒)

๔ ม.ค. ๖๓-เทศน์เพียรทำบุญความดีในทานศีลภาวนาให้กำลังใจเต็ม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒)
620105_03_เทศน์เพียรทำบุญความดีในทานศีลภาวนาให้กำลังใจเต็ม.mp3

ผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์ในการเห็นอริยสัจ(ปกิณกะธรรม ๔ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒)

๔ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์ในการเห็นอริยสัจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒)
620105_01_ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์ในการเห็นอริยสัจ.mp3

วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

มานพหนุ่มผู้นำความสงบผ่องใสมาสู่หมู่ชนด้วยคุณของศีล(นิทาน ๑ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๑ ม.ค. ๖๓-นิทานมานพหนุ่มผู้นำความสงบผ่องใสมาสู่หมู่ชนด้วยคุณของศีล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611230_05_นิทานมานพหนุ่มผู้นำความสงบผ่องใสมาสู่หมู่ชนด้วยคุณของศีล.mp3

กำลังใจและปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตในยามมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒)

๑ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกำลังใจและปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตในยามมีทุกขเวทนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒)
620101_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจและปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตในยามมีทุกขเวทนา.mp3

สำรวมจิตและอธิษฐานจิตเพื่อมรรคผลในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒)

๑ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสำรวมจิตและอธิษฐานจิตเพื่อมรรคผลในวันปีใหม่ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒)
620101_02_ปกิณกะธรรมสำรวมจิตและอธิษฐานจิตเพื่อมรรคผลในวันปีใหม่.mp3

สวดมนต์ปีใหม่๒๕๖๓(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒)

๑ ม.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ปีใหม่๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒)
630101_01_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ปีใหม่๒๕๖๓.mp3