วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒)

๒๖ เม.ย. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒)
620428_05_พระเมตตาพร.mp3

คุณธรรมความดีของผู้สั่งสมบารมีเป็นสิ่งที่ควรบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒)

๒๖ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมคุณธรรมความดีของผู้สั่งสมบารมีเป็นสิ่งที่ควรบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒)
620428_03_ปกิณกะธรรมคุณธรรมความดีของผู้สั่งสมบารมีเป็นสิ่งที่ควรบูชา.mp3

การเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความรู้เพื่อเข้าถึงมรรคผล(เทศน์ ๒๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒)

๒๖ เม.ย. ๖๓-เทศน์การเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความรู้เพื่อเข้าถึงมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒)
620428_02_เทศน์การเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความรู้เพื่อเข้าถึงมรรคผล.mp3

หมั่นทำความดีไว้เสมอเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๒๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒)

๒๖ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมหมั่นทำความดีไว้เสมอเมื่อมีโอกาส (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒)
620428_01_ปกิณกะธรรมหมั่นทำความดีไว้เสมอเมื่อมีโอกาส.mp3

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

อภิญญาสมาบัติ ๑ หลักปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๕ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)

๒๕ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๑ หลักปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)
620427_06_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๑หลักปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ.mp3

การเห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริงในสามโลก มีเพียงพระนิพพานที่มีอยู่จริง(ปกิณกะธรรม ๒๕ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)

๒๕ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการเห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริงในสามโลก มีเพียงพระนิพพานที่มีอยู่จริง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)
620427_04_ปกิณกะธรรมการเห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริงในสามโลกมีเพียงพระนิพพานที่มีอยู่จริง.mp3

เพียรปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ด้วยอิทธิบาท ๔ ย่อมถึงความพ้นทุกข์(เทศน์ ๒๕ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)

๒๕ เม.ย. ๖๓-เทศน์เพียรปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ด้วยอิทธิบาท ๔ ย่อมถึงความพ้นทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)
620427_02_เทศน์เพียรปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ด้วยอิทธิบาท๔ย่อมถึงความพ้นทุกข์.mp3

การลดมานะตนในการทำงานสาธารณประโยชน์เป็นทางสร้างกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๕ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)

๒๕ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการลดมานะตนในการทำงานสาธารณประโยชน์เป็นทางสร้างกำลังใจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)
620427_01_ปกิณกะธรรมการลดมานะตนในการทำงานสาธารณประโยชน์เป็นทางสร้างกำลังใจ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563

บุคคลที่มีความศรัทธาและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้น(นิทาน ๑๙ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๙ เม.ย. ๖๓-นิทานบุคคลที่มีความศรัทธาและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑)
610413_10_นิทานบุคคลที่มีความศรัทธาและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้น.mp3

ปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องอาศัยกำลังใจของตน(เทศน์ ๑๙ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๙ เม.ย. ๖๓-เทศน์ปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องอาศัยกำลังใจของตน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒)
620421_02_เทศน์ปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องอาศัยกำลังใจของตน.mp3

การมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนาจากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๙ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๙ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนาจากอกุศลกรรม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒)
620421_01_ปกิณกะธรรมการมีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนาจากอกุศลกรรม.mp3

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563

การไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๘ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑)
610414_06_ปกิณกะธรรมการไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง.mp3

การฝึกมโนมยิทธิต้องถือครูบาอาจารย์คือพระรัตนตรัยเป็นสำคัญ(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๘ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิต้องถือครูบาอาจารย์คือพระรัตนตรัยเป็นสำคัญ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒)
620420_06_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิต้องถือครูบาอาจารย์คือพระรัตนตรัยเป็นสำคัญ.mp3

ฝึกเจริญสมาธิด้วยการเคลื่อนจิตออกจากกายไปยังดินแดนสงบ(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๘ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมฝึกเจริญสมาธิด้วยการเคลื่อนจิตออกจากกายไปยังดินแดนสงบ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒)
620420_05_ปกิณกะธรรมฝึกเจริญสมาธิด้วยการเคลื่อนจิตออกจากกายไปยังดินแดนสงบ.mp3

ร่างกายทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงและสลายตัวไปในที่สุด(เทศน์ ๑๘ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๘ เม.ย. ๖๓-เทศน์ร่างกายทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงและสลายตัวไปในที่สุด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒)
620420_02_เทศน์ร่างกายทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงและสลายตัวไปในที่สุด.mp3

ถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๘ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑)
610421_01_ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์.mp3

วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๔ เม.ย. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒)
620415_07_พระเมตตาพร.mp3

เปรตผู้รอรับผลบุญจากญาติ(นิทาน ๑๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๔ เม.ย. ๖๓-นิทานเปรตผู้รอรับผลบุญจากญาติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑)
610414_04_นิทานเปรตผู้รอรับผลบุญจากญาติ.mp3

สรงน้ำพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมบูชาคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๔ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมสรงน้ำพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมบูชาคุณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)
620413_07_ปกิณกะธรรมสรงน้ำพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมบูชาคุณ.mp3

ปรมัตถทานทำให้เกิดปัญญาเข้าถึงมรรคผล(เทศน์ ๑๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๔ เม.ย. ๖๓-เทศน์ปรมัตถทานทำให้เกิดปัญญาเข้าถึงมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒)
620415_03_เทศน์ปรมัตถทานทำให้เกิดปัญญาเข้าถึงมรรคผล.mp3

บวงสรวงบูชาผู้มีคุณในวันปีใหม่ไทย และอาราธนายันต์หนุนดวงชะตา(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๔ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาผู้มีคุณในวันปีใหม่ไทย และอาราธนายันต์หนุนดวงชะตา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)
620413_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาผู้มีคุณในวันปีใหม่ไทยและอาราธนายันต์หนุนดวงชะตา.mp3

ความสุขจะเกิดเพราะละความอยาก(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๔ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมความสุขจะเกิดเพราะละความอยาก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑)
610415_01_ปกิณกะธรรมความสุขจะเกิดเพราะละความอยาก.mp3

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

การสะสมกำลังใจในทานบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจในทานบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒)
620414_07_ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจในทานบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์.mp3

สัมโมทนียกถาวันปีใหม่ไทย(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาวันปีใหม่ไทย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)
620413_08_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาวันปีใหม่ไทย.mp3

การรักษาศีลบริสุทธิ์ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง พาให้พ้นทุกข์จากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการรักษาศีลบริสุทธิ์ มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง พาให้พ้นทุกข์จากอกุศลกรรม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒)
620415_05_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลบริสุทธิ์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพาให้พ้นทุกข์จากอกุศลกรรม.mp3

ถวายทานอันเป็นประโยชน์ในพระศาสนาเพื่อญาติผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมถวายทานอันเป็นประโยชน์ในพระศาสนาเพื่อญาติผู้ล่วงลับ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)
620413_03_ปกิณกะธรรมถวายทานอันเป็นประโยชน์ในพระศาสนาเพื่อญาติผู้ล่วงลับ.mp3

พึงไม่ประมาททรงความเมตตาอยู่เสมอ(เทศน์ ๑๓ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๓ เม.ย. ๖๓-เทศน์พึงไม่ประมาททรงความเมตตาอยู่เสมอ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑)
610414_02_เทศน์พึงไม่ประมาททรงความเมตตาอยู่เสมอ.mp3

ความสุขในโลกเป็นสิ่งสมมุติ ความสุขในพระศาสนาเป็นวิมุตติ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมความสุขในโลกเป็นสิ่งสมมุติ ความสุขในพระศาสนาเป็นวิมุตติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒)
620413_01_ปกิณกะธรรมความสุขในโลกเป็นสิ่งสมมุติความสุขในพระศาสนาเป็นวิมุตติ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563

จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีความรู้เป็นหนึ่งเดียวกับผู้รู้(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๒ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีความรู้เป็นหนึ่งเดียวกับผู้รู้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)
620412_08_ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีความรู้เป็นหนึ่งเดียวกับผู้รู้.mp3

ภิกษุผู้ใคร่ครวญสัจธรรมความจริงจนจิตกับรู้รวมกันเป็นหนึ่ง(นิทาน ๑๒ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๒ เม.ย. ๖๓-นิทานภิกษุผู้ใคร่ครวญสัจธรรมความจริงจนจิตกับรู้รวมกันเป็นหนึ่ง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)
620412_06_นิทานภิกษุผู้ใคร่ครวญสัจธรรมความจริงจนจิตกับรู้รวมกันเป็นหนึ่ง.mp3

สังขารเป็นของไม่เที่ยง การไม่มีร่างกายจึงจะสิ้นทุกข์(เทศน์ ๑๒ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)

๑๒ เม.ย. ๖๓-เทศน์สังขารเป็นของไม่เที่ยง การไม่มีร่างกายจึงจะสิ้นทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)
620412_03_เทศน์สังขารเป็นของไม่เที่ยงการไม่มีร่างกายจึงจะสิ้นทุกข์.mp3

ถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๒ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑)
610413_01_ปกิณกะธรรมถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี.mp3

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563

การตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว(ปกิณกะธรรม ๑๑ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๑ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑)
610411_01_ปกิณกะธรรมการตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว.mp3

การเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๑ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑)
610412_04_ปกิณกะธรรมการเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์.mp3

บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก(เทศน์ ๑๑ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๑ เม.ย. ๖๓-เทศน์บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑)
610413_05_เทศน์บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก.mp3

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ(ปกิณกะธรรม ๑๑ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๑ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑)
610412_01_ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ.mp3

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒)

๖ เม.ย. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒)
620407_06_พระเมตตาพร.mp3

ผลของการปฏิบัติอยู่ที่จิตยอมรับสิ่งที่เกิดดับเป็นธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒)

๖ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติอยู่ที่จิตยอมรับสิ่งที่เกิดดับเป็นธรรมดา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒)
620330_04_ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติอยู่ที่จิตยอมรับสิ่งที่เกิดดับเป็นธรรมดา.mp3

นอบน้อมถวายกุศลบูชาความดีของผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)

๖ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมนอบน้อมถวายกุศลบูชาความดีของผู้มีคุณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)
620406_05_ปกิณกะธรรมนอบน้อมถวายกุศลบูชาความดีของผู้มีคุณ.mp3

กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา(เทศน์ ๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑)

๖ เม.ย. ๖๓-เทศน์กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑)
610406_05_เทศน์กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา.mp3

สัตยาธิษฐานบวงสรวงในวันจักรี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)

๖ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมสัตยาธิษฐานบวงสรวงในวันจักรี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)
620406_03_ปกิณกะธรรมสัตยาธิษฐานบวงสรวงในวันจักรี.mp3

ตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความเมตตาในแผ่นดินในวันจักรี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)

๖ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความเมตตาในแผ่นดินในวันจักรี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)
620406_02_ปกิณกะธรรมตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความเมตตาในแผ่นดินในวันจักรี.mp3

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละมานะ มีเมตตาต่อผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)

๖ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละมานะ มีเมตตาต่อผู้อื่น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒)
620406_01_ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งละมานะมีเมตตาต่อผู้อื่น.mp3

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

อย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)

๕ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมอย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)
610407_04_ปกิณกะธรรมอย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล.mp3

ส่วนสุดสองอย่าง(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)

๕ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมส่วนสุดสองอย่าง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)
610407_05_ปกิณกะธรรมส่วนสุดสองอย่าง.mp3

จิตตามหาจิตตัง(เทศน์ ๕ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)

๕ เม.ย. ๖๓-เทศน์จิตตามหาจิตตัง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)
610407_03_เทศน์จิตตามหาจิตตัง.mp3

การรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)

๕ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑)
610407_01_ปกิณกะธรรมการรู้คุณและทำความดีต่อบิดามารดา.mp3

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563

การละสักกายทิฏฐิ(ปกิณกะธรรม ๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๔ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการละสักกายทิฏฐิ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611202_05_ปกิณกะธรรมการละสักกายทิฏฐิ.mp3

ใคร่ครวญความจริงในการเกิด และตั้งมั่นในหนทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒)

๔ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความจริงในการเกิด และตั้งมั่นในหนทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒)
620407_05_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความจริงในการเกิดและตั้งมั่นในหนทางปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์.mp3

บุญอันสมบูรณ์เป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน(เทศน์ ๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒)

๔ เม.ย. ๖๓-เทศน์บุญอันสมบูรณ์เป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒)
620407_03_เทศน์บุญอันสมบูรณ์เป็นไปเพื่อการเข้าถึงพระนิพพาน.mp3

ยอมรับในธรรมดาของจิตแต่ละดวง เพื่อละมานะอันเป็นเครื่องขวางมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๔ เม.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒)

๔ เม.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมยอมรับในธรรมดาของจิตแต่ละดวง เพื่อละมานะอันเป็นเครื่องขวางมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒)
620407_01_ปกิณกะธรรมยอมรับในธรรมดาของจิตแต่ละดวงเพื่อละมานะอันเป็นเครื่องขวางมรรคผล.mp3

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563