วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๓๑ พ.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620603_04_พระเมตตาพร.mp3

พึงทำความดีด้วยตนเองให้กำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๓๑ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๓๑ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพึงทำความดีด้วยตนเองให้กำลังใจเต็ม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620602_04_ปกิณกะธรรมพึงทำความดีด้วยตนเองให้กำลังใจเต็ม.mp3

บุญในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจถึงพร้อมเป็นเนื้อนาบุญ(เทศน์ ๓๑ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๓๑ พ.ค. ๖๓-เทศน์บุญในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจถึงพร้อมเป็นเนื้อนาบุญ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620603_02_เทศน์บุญในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจถึงพร้อมเป็นเนื้อนาบุญ.mp3

ใคร่ครวญทุกข์ไม่ติดสุข(ปกิณกะธรรม ๓๑ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๓๑ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์ไม่ติดสุข (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610603_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์ไม่ติดสุข.mp3

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๔ ตั้งนิมิตกสิณจิตและทรงสมาธิให้ตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)

๓๐ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๔ ตั้งนิมิตกสิณจิตและทรงสมาธิให้ตั้งมั่น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑)
610929_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๔ตั้งนิมิตกสิณจิตและทรงสมาธิให้ตั้งมั่น.mp3

ปลาใหญ่และลิงน้อยผู้เจริญเมตตาจนพ้นภัย(นิทาน ๓๐ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๓๐ พ.ค. ๖๓-นิทานปลาใหญ่และลิงน้อยผู้เจริญเมตตาจนพ้นภัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620601_04_นิทานปลาใหญ่และลิงน้อยผู้เจริญเมตตาจนพ้นภัย.mp3

บุคคลย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร(เทศน์ ๓๐ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๓๐ พ.ค. ๖๓-เทศน์บุคคลย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620601_02_เทศน์บุคคลย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร.mp3

ทาน ศีล ภาวนาเพื่อการเป็นผู้มีคติที่แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๓๐ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทาน ศีล ภาวนาเพื่อการเป็นผู้มีคติที่แน่นอน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620602_01_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเพื่อการเป็นผู้มีคติที่แน่นอน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๒๔ พ.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620526_06_พระเมตตาพร.mp3

ผู้ถือปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ให้ถึงผลย่อมไม่หลงผิด(ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๒๔ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมผู้ถือปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ให้ถึงผลย่อมไม่หลงผิด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620526_04_ปกิณกะธรรมผู้ถือปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ให้ถึงผลย่อมไม่หลงผิด.mp3

ทรงอินทรีย์ ๕ และพละ ๕ เพื่อทำความพ้นทุกข์(เทศน์ ๒๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๒๔ พ.ค. ๖๓-เทศน์ทรงอินทรีย์ ๕ และพละ ๕ เพื่อทำความพ้นทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610526_03_เทศน์ทรงอินทรีย์๕และพละ๕เพื่อทำความพ้นทุกข์.mp3

ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิจึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๒๔ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิจึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610526_01_ปกิณกะธรรมยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิจึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา.mp3

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๓ วางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณแยกจิตกับกาย เพื่อตั้งนิมิตกสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๓ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๓ วางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณแยกจิตกับกาย เพื่อตั้งนิมิตกสิณจิต(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑)
610922_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๓วางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณแยกจิตกับกายเพื่อตั้งนิมิตกสิณจิต.mp3

การละความยินดีพอใจในการเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๒๓ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการละความยินดีพอใจในการเกิด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620525_04_ปกิณกะธรรมการละความยินดีพอใจในการเกิด.mp3

การไม่เกาะสุขทุกข์ในการเกิดจึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุข(เทศน์ ๒๓ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๒๓ พ.ค. ๖๓-เทศน์การไม่เกาะสุขทุกข์ในการเกิดจึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุข (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620525_02_เทศน์การไม่เกาะสุขทุกข์ในการเกิดจึงจะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุข.mp3

คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๒๓ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้แน่นอน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620525_01_ปกิณกะธรรมคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้แน่นอน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๗ พ.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620520_08_พระเมตตาพร.mp3

ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละความผูกพันในฐานะถึงพ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๗ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละความผูกพันในฐานะถึงพ้นทุกข์ได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620520_07_ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งละความผูกพันในฐานะถึงพ้นทุกข์ได้.mp3

ปรมัตถทานในพระศาสนาพาให้บรรลุมรรคผล(เทศน์ ๑๗ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๗ พ.ค. ๖๓-เทศน์ปรมัตถทานในพระศาสนาพาให้บรรลุมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620520_03_เทศน์ปรมัตถทานในพระศาสนาพาให้บรรลุมรรคผล.mp3

การทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณพึงระลึกด้วยความกตัญญู(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๗ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณพึงระลึกด้วยความกตัญญู (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620520_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณพึงระลึกด้วยความกตัญญู.mp3

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๒ แนะนำการเจริญกสิณจิตแบบโลกุตระ(ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑)

๑๖ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒ แนะนำการเจริญกสิณจิตแบบโลกุตระ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑)
610915_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒แนะนำการเจริญกสิณจิตแบบโลกุตระ.mp3

ภิกษุณีผู้ละความอาฆาตใคร่ครวญให้จิตสงบจนพ้นอบายภูมิ(นิทาน ๑๖ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๖ พ.ค. ๖๓-นิทานภิกษุณีผู้ละความอาฆาตใคร่ครวญให้จิตสงบจนพ้นอบายภูมิ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620519_06_นิทานภิกษุณีผู้ละความอาฆาตใคร่ครวญให้จิตสงบจนพ้นอบายภูมิ.mp3

บุญอันเกิดจากการมีพระรัตนตรัยครองใจ(เทศน์ ๑๖ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๖ พ.ค. ๖๓-เทศน์บุญอันเกิดจากการมีพระรัตนตรัยครองใจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620519_05_เทศน์บุญอันเกิดจากการมีพระรัตนตรัยครองใจ.mp3

กำลังใจทำความดีด้วยจิตมั่นคงและไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๖ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีด้วยจิตมั่นคงและไม่หวั่นไหวในโลกธรรม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620519_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีด้วยจิตมั่นคงและไม่หวั่นไหวในโลกธรรม.mp3

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ละความสุขในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลกเพื่อความสุขในพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑๔ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมละความสุขในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลกเพื่อความสุขในพระนิพพาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610511_01_ปกิณกะธรรมละความสุขในมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลกเพื่อความสุขในพระนิพพาน.mp3

การวางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑๔ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610505_05_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ.mp3

การเห็นทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๑๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑๔ พ.ค. ๖๓-เทศน์การเห็นทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้า (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610505_03_เทศน์การเห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์และปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้า.mp3

การทำความดีเพื่อการไม่เกิดต้องอาศัยความอดทนข่มใจ(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑๔ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อการไม่เกิดต้องอาศัยความอดทนข่มใจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610505_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อการไม่เกิดต้องอาศัยความอดทนข่มใจ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๐ พ.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620512_07_พระเมตตาพร.mp3

การพิจารณาอสุภะและกายคตานุสสติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๐ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการพิจารณาอสุภะและกายคตานุสสติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620512_05_ปกิณกะธรรมการพิจารณาอสุภะและกายคตานุสสติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ.mp3

กำลังใจเต็มย่อมเข้าถึงมรรคผลได้(เทศน์ ๑๐ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๐ พ.ค. ๖๓-เทศน์กำลังใจเต็มย่อมเข้าถึงมรรคผลได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620512_03_เทศน์กำลังใจเต็มย่อมเข้าถึงมรรคผลได้.mp3

การปฏิบัติตนระวังความชั่วย่อมส่งผลความดีต่อบุคคลอันเป็นที่รัก(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๐ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติตนระวังความชั่วย่อมส่งผลความดีต่อบุคคลอันเป็นที่รัก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620512_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติตนระวังความชั่วย่อมส่งผลความดีต่อบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑ หลักปฏิบัติวิชากสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑)

๙ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑ หลักปฏิบัติวิชากสิณจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑)
610908_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑หลักปฏิบัติวิชากสิณจิต.mp3

จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเพื่อความเป็นพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๙ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเพื่อความเป็นพระอริยะ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620511_05_ปกิณกะธรรมจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเพื่อความเป็นพระอริยะ.mp3

ผู้ไม่ลังเลสงสัยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมบรรลุมรรคผล(เทศน์ ๙ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๙ พ.ค. ๖๓-เทศน์ผู้ไม่ลังเลสงสัยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมบรรลุมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620511_03_เทศน์ผู้ไม่ลังเลสงสัยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมบรรลุมรรคผล.mp3

ใคร่ครวญความจริงเตือนใจให้ละความชั่วเพียรทำความดี(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๙ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความจริงเตือนใจให้ละความชั่วเพียรทำความดี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620511_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความจริงเตือนใจให้ละความชั่วเพียรทำความดี.mp3

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยและตั้งสัตยาธิษฐานในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๖ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยและตั้งสัตยาธิษฐานในวันวิสาขบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620518_07_ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัยและตั้งสัตยาธิษฐานในวันวิสาขบูชา.mp3

การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องตั้งจิตปรารถนา(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๖ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องตั้งจิตปรารถนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620518_05_ปกิณกะธรรมการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องตั้งจิตปรารถนา.mp3

กรรมความชั่วย่อมเป็นบุพกรรมขวางความดี(เทศน์ ๖ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๖ พ.ค. ๖๓-เทศน์กรรมความชั่วย่อมเป็นบุพกรรมขวางความดี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620518_03_เทศน์กรรมความชั่วย่อมเป็นบุพกรรมขวางความดี.mp3

บวงสรวงบูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๖ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620518_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา.mp3

การตั้งใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าและการรับมงคลในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๖ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าและการรับมงคลในวันวิสาขบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620518_01_ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าและการรับมงคลในวันวิสาขบูชา.mp3

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๕ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610528_07_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

ปฏิบัติที่จิตไม่ใช่กาย(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๕ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมปฏิบัติที่จิตไม่ใช่กาย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610526_05_ปกิณกะธรรมปฏิบัติที่จิตไม่ใช่กาย.mp3

ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๕ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๕ พ.ค. ๖๓-เทศน์ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610528_02_เทศน์ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย.mp3

ใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๕ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610528_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย.mp3

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อภิญญาสมาบัติ ๒ การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๔ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๒ การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620504_08_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๒การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา.mp3

การทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา(นิทาน ๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๔ พ.ค. ๖๓-นิทานการทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620504_05_นิทานการทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา.mp3

คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมอันเป็นสวัสดิมงคล(เทศน์ ๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๔ พ.ค. ๖๓-เทศน์คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมอันเป็นสวัสดิมงคล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620504_03_เทศน์คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมอันเป็นสวัสดิมงคล.mp3

ผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตา พึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๔ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตา พึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620504_01_ปกิณกะธรรมผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตาพึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผู้ครองความกตัญญูย่อมมีจิตอยู่เหนือความชั่วได้โดยง่าย(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๓ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมผู้ครองความกตัญญูย่อมมีจิตอยู่เหนือความชั่วได้โดยง่าย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620503_01_ปกิณกะธรรมผู้ครองความกตัญญูย่อมมีจิตอยู่เหนือความชั่วได้โดยง่าย.mp3

การปฏิบัติต้องมีอารมณ์จิตแจ่มใสพร้อมด้วยสติสัมปะชัญญะ(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๓ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีอารมณ์จิตแจ่มใสพร้อมด้วยสติสัมปะชัญญะ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620505_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีอารมณ์จิตแจ่มใสพร้อมด้วยสติสัมปะชัญญะ.mp3

บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ(เทศน์ ๓ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๓ พ.ค. ๖๓-เทศน์บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620505_03_เทศน์บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3

ผู้เพียรรักษาความดีให้ยิ่งขึ้นไปย่อมไม่เสื่อมจากบุญวาสนาบารมี(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๓ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมผู้เพียรรักษาความดีให้ยิ่งขึ้นไปย่อมไม่เสื่อมจากบุญวาสนาบารมี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620505_01_ปกิณกะธรรมผู้เพียรรักษาความดีให้ยิ่งขึ้นไปย่อมไม่เสื่อมจากบุญวาสนาบารมี.mp3

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ล่วงพ้นทุกข์จากความพลัดพรากด้วยการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๒ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมล่วงพ้นทุกข์จากความพลัดพรากด้วยการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610505_08_ปกิณกะธรรมล่วงพ้นทุกข์จากความพลัดพรากด้วยการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

บูชาความดีพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจเต็มในชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๒ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมบูชาความดีพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจเต็มในชาติสุดท้าย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620501_05_ปกิณกะธรรมบูชาความดีพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจเต็มในชาติสุดท้าย.mp3

การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ(เทศน์ ๒ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๒ พ.ค. ๖๓-เทศน์การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620501_03_เทศน์การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ.mp3

การเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๒ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620501_01_ปกิณกะธรรมการเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล.mp3