วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๒๘ มิ.ย. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620629_06_พระเมตตาพร.mp3

ไม่มีผู้ใดสิ่งใดสถานที่ใดทรงตัวตลอดไป(นิทาน ๒๘ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๘ มิ.ย. ๖๓-นิทานไม่มีผู้ใดสิ่งใดสถานที่ใดทรงตัวตลอดไป (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610630_05_นิทานไม่มีผู้ใดสิ่งใดสถานที่ใดทรงตัวตลอดไป.mp3

การทำความดีด้วยความปรารถนาตั้งมั่นในมรรคผลจึงจะถึงผล(เทศน์ ๒๘ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๘ มิ.ย. ๖๓-เทศน์การทำความดีด้วยความปรารถนาตั้งมั่นในมรรคผลจึงจะถึงผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610701_04_เทศน์การทำความดีด้วยความปรารถนาตั้งมั่นในมรรคผลจึงจะถึงผล.mp3

การพิจารณาอุปมาร่างกายเพื่อการละ(ปกิณกะธรรม ๒๘ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๘ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการพิจารณาอุปมาร่างกายเพื่อการละ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610630_01_ปกิณกะธรรมการพิจารณาอุปมาร่างกายเพื่อการละ.mp3

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๘ ทรงนิมิตด้วยอารมณ์จิตเป็นสุขจากการใคร่ครวญเพื่อใช้กสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๒๗ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๒๗ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๘ ทรงนิมิตด้วยอารมณ์จิตเป็นสุขจากการใคร่ครวญเพื่อใช้กสิณจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑)
611027_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๘ทรงนิมิตด้วยอารมณ์จิตเป็นสุขจากการใคร่ครวญเพื่อใช้กสิณจิต.mp3

ใคร่ครวญธาตุ ๔ เพื่อแยกจิตจากขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๒๗ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๒๗ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญธาตุ ๔ เพื่อแยกจิตจากขันธ์ ๕ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620629_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญธาตุ๔เพื่อแยกจิตจากขันธ์๕.mp3

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๒๗ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๗ มิ.ย. ๖๓-เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610630_03_เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3

ศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยนำพาให้พบความสุขแท้จริง(ปกิณกะธรรม ๒๗ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๒๗ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยนำพาให้พบความสุขแท้จริง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620629_01_ปกิณกะธรรมศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยนำพาให้พบความสุขแท้จริง.mp3

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๑ มิ.ย. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610624_07_พระเมตตาพร.mp3

การปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๑ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๑ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610623_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ.mp3

บารมี ๓๐ ทัศ(เทศน์ ๒๑ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๑ มิ.ย. ๖๓-เทศน์บารมี ๓๐ ทัศ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610623_03_เทศน์บารมี๓๐ทัศ.mp3

กำลังใจบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยชีวิตเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๑ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๑ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมกำลังใจบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยชีวิตเพื่อการไม่กลับมาเกิด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610623_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยชีวิตเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๗ การทรงศีล ๕ ให้บริสุทธิ์และฝึกรับรู้อารมณ์ของจิต(ปกิณกะธรรม ๒๐ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๒๐ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๗ การทรงศีล ๕ ให้บริสุทธิ์และฝึกรับรู้อารมณ์ของจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)
611020_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๗การทรงศีล๕ให้บริสุทธิ์และฝึกรับรู้อารมณ์ของจิต.mp3

หญิงชราผู้ตั้งใจปฏิบัติโดยไม่ลังเลสงสัยจนบรรลุมรรคผล(นิทาน ๒๐ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๐ มิ.ย. ๖๓-นิทานหญิงชราผู้ตั้งใจปฏิบัติโดยไม่ลังเลสงสัยจนบรรลุมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610624_05_นิทานหญิงชราผู้ตั้งใจปฏิบัติโดยไม่ลังเลสงสัยจนบรรลุมรรคผล.mp3

ไม่ประมาททำความเพียรในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลงให้สิ้นจากใจ(เทศน์ ๒๐ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๐ มิ.ย. ๖๓-เทศน์ไม่ประมาททำความเพียรในทาน ศีล ภาวนาเพื่อละโลภ โกรธ หลงให้สิ้นจากใจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610624_03_เทศน์ไม่ประมาททำความเพียรในทานศีลภาวนาเพื่อละโลภโกรธหลงให้สิ้นจากใจ.mp3

การให้ทานเป็นปรมัตถบารมีเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๐ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๐ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการให้ทานเป็นปรมัตถบารมีเพื่อการไม่กลับมาเกิด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610624_01_ปกิณกะธรรมการให้ทานเป็นปรมัตถบารมีเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑๔ มิ.ย. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620616_05_พระเมตตาพร.mp3

การยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑๔ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620616_04_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ.mp3

การเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นบุญอันสูงสุด(เทศน์ ๑๔ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑๔ มิ.ย. ๖๓-เทศน์การเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นบุญอันสูงสุด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620616_02_เทศน์การเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นบุญอันสูงสุด.mp3

กำจัดความชั่วของจิตด้วยการละสักกายทิฏฐิ(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๑๔ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมกำจัดความชั่วของจิตด้วยการละสักกายทิฏฐิ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610617_01_ปกิณกะธรรมกำจัดความชั่วของจิตด้วยการละสักกายทิฏฐิ.mp3

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๖ การเจริญสมาธิกสิณจิตของคนแต่ละจริต(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๑๓ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๖ การเจริญสมาธิกสิณจิตของคนแต่ละจริต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)
611013_09_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๖การเจริญสมาธิกสิณจิตของคนแต่ละจริต.mp3

กำลังใจในการเกิดชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๑๓ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการเกิดชาติสุดท้าย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610610_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการเกิดชาติสุดท้าย.mp3

การปฏิบัติบูชาต่อบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด(เทศน์ ๑๓ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑๓ มิ.ย. ๖๓-เทศน์การปฏิบัติบูชาต่อบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620615_02_เทศน์การปฏิบัติบูชาต่อบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด.mp3

เพียรใช้กำลังใจในการทำความดีโดยไม่ย่อท้อ(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๑๓ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมเพียรใช้กำลังใจในการทำความดีโดยไม่ย่อท้อ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620615_01_ปกิณกะธรรมเพียรใช้กำลังใจในการทำความดีโดยไม่ย่อท้อ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๗ มิ.ย. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620609_05_พระเมตตาพร.mp3

การยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๗ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๗ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620609_03_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ.mp3

เหตุแห่งทุกข์(เทศน์ ๗ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๗ มิ.ย. ๖๓-เทศน์เหตุแห่งทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610610_03_เทศน์เหตุแห่งทุกข์.mp3

วัตรปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสุขจากการละตัณหา(ปกิณกะธรรม ๗ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๗ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสุขจากการละตัณหา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620609_01_ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสุขจากการละตัณหา.mp3

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๕ จับนิมิตกสิณจิตให้ตั้งในฌาน ๔ ทรงตัว(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๖ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๕ จับนิมิตกสิณจิตให้ตั้งในฌาน ๔ ทรงตัว (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑)
611006_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๕จับนิมิตกสิณจิตให้ตั้งในฌาน๔ทรงตัว.mp3

คุณของการรักษาศีล(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๖ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมคุณของการรักษาศีล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620608_04_ปกิณกะธรรมคุณของการรักษาศีล.mp3

การทำความดีในพระศาสนาด้วยเห็นในคุณของพระรัตนตรัยจึงจะพ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๖ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๖ มิ.ย. ๖๓-เทศน์การทำความดีในพระศาสนาด้วยเห็นในคุณของพระรัตนตรัยจึงจะพ้นทุกข์ได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620608_03_เทศน์การทำความดีในพระศาสนาด้วยเห็นในคุณของพระรัตนตรัยจึงจะพ้นทุกข์ได้.mp3

สวดมนต์มหาสมัยสูตร(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๖๓)

๖ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร
630606_01_ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร.mp3

การทำความดีเพื่อประโยชน์ในเขตพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๖ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๖ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อประโยชน์ในเขตพระศาสนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620608_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อประโยชน์ในเขตพระศาสนา.mp3

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สุนัขผู้สร้างบุพกรรมด้วยจิตอาฆาต(นิทาน ๕ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๕ มิ.ย. ๖๓-นิทานสุนัขผู้สร้างบุพกรรมด้วยจิตอาฆาต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620608_07_นิทานสุนัขผู้สร้างบุพกรรมด้วยจิตอาฆาต.mp3

ไม่มีสิ่งใดที่จะให้พ้นทุกข์ได้นอกจากพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๕ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะให้พ้นทุกข์ได้นอกจากพระพุทธเจ้า (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)
https://thamma.sgp1.digitaloceanspaces.com/5910/591016_05_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.mp3

เร่งทำความดีด้วยใจศรัทธาต่อพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

๕ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมเร่งทำความดีด้วยใจศรัทธาต่อพระรัตนตรัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)
620616_01_ปกิณกะธรรมเร่งทำความดีด้วยใจศรัทธาต่อพระรัตนตรัย.mp3

การตั้งมั่นในความดีจนทรงเป็นฌาน(ปกิณกะธรรม ๕ มิ.ย. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๕ มิ.ย. ๖๓-ปกิณกะธรรมการตั้งมั่นในความดีจนทรงเป็นฌาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610609_01_ปกิณกะธรรมการตั้งมั่นในความดีจนทรงเป็นฌาน.mp3