วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๓-พระเมตตาพร(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610722_07_พระเมตตาพร.mp3

เสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรคผล(นิทาน ๒๗ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๓-นิทานเสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610722_05_นิทานเสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรคผล.mp3

คุณของศีล(เทศน์ ๒๗ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๓-เทศน์คุณของศีล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610722_03_เทศน์คุณของศีล.mp3

ใคร่ครวญข้อธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจจนกว่าจะถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญข้อธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจจนกว่าจะถึงมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610722_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญข้อธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจจนกว่าจะถึงมรรคผล.mp3

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑๑ หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๒๖ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๑ หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
611117_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๑หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต.mp3

จริต ๖ (ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๖ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมจริต ๖ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610714_06_ปกิณกะธรรมจริต๖.mp3

ขันธ์ ๕ เป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๒๖ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๖ ก.ค. ๖๓-เทศน์ขันธ์ ๕ เป็นภาระอย่างยิ่ง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610721_03_เทศน์ขันธ์๕เป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3

ถือการทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นข้อวัตรปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๖ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมถือการทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นข้อวัตรปฏิบัติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610721_01_ปกิณกะธรรมถือการทรงพรหมวิหาร๔เป็นข้อวัตรปฏิบัติ.mp3

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เร่งสร้างกำลังใจโดยไม่ลังเลสงสัยจะเข้าถึงมรรคผลเมื่อยามบุญให้ผล(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๒๕ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมเร่งสร้างกำลังใจโดยไม่ลังเลสงสัยจะเข้าถึงมรรคผลเมื่อยามบุญให้ผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610519_06_ปกิณกะธรรมเร่งสร้างกำลังใจโดยไม่ลังเลสงสัยจะเข้าถึงมรรคผลเมื่อยามบุญให้ผล.mp3

ตั้งจิตขอขมาบูชาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ(เทศน์ ๒๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๒๕ ก.ค. ๖๓-เทศน์ตั้งจิตขอขมาบูชาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610519_01_เทศน์ตั้งจิตขอขมาบูชาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ.mp3

บวงสรวงไหว้ครูเสาร์ ๕ และอาราธนาพระเข้าสู่กาย(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

๒๕ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมบวงสรวงไหว้ครูเสาร์ ๕ และอาราธนาพระเข้าสู่กาย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
620209_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงไหว้ครูเสาร์๕และอาราธนาพระเข้าสู่กาย.mp3

พรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังให้บารมีเต็ม(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒๕ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังให้บารมีเต็ม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610714_01_ปกิณกะธรรมพรหมวิหาร๔เป็นกำลังให้บารมีเต็ม.mp3

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๙ ก.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620721_05_พระเมตตาพร.mp3

ทางเดินเพื่อการปิดอบายภูมิ(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๙ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทางเดินเพื่อการปิดอบายภูมิ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620721_04_ปกิณกะธรรมทางเดินเพื่อการปิดอบายภูมิ.mp3

กำลังใจในการให้เพื่อละเป็นหนทางสู่มรรคผล(เทศน์ ๑๙ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๙ ก.ค. ๖๓-เทศน์กำลังใจในการให้เพื่อละเป็นหนทางสู่มรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620721_02_เทศน์กำลังใจในการให้เพื่อละเป็นหนทางสู่มรรคผล.mp3

วางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๙ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620721_01_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์.mp3

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑๐ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ต่อ)(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑๘ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๐ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ต่อ) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
611110_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๐แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ต่อ).mp3

การสะสมกำลังใจให้เต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑๘ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจให้เต็ม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610715_06_ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจให้เต็ม.mp3

ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง ใคร่ครวญให้เห็นจริงเพื่อตั้งใจปฏิบัติให้พ้นทุกข์(เทศน์ ๑๘ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๘ ก.ค. ๖๓-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง ใคร่ครวญให้เห็นจริงเพื่อตั้งใจปฏิบัติให้พ้นทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620720_02_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งใคร่ครวญให้เห็นจริงเพื่อตั้งใจปฏิบัติให้พ้นทุกข์.mp3

รักษาศีลด้วยจิตอันละเอียดปราณีต(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๘ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมรักษาศีลด้วยจิตอันละเอียดปราณีต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620720_01_ปกิณกะธรรมรักษาศีลด้วยจิตอันละเอียดปราณีต.mp3

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑๒ ก.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610715_08_พระเมตตาพร.mp3

จิตพ้นทุกข์ด้วยสัจธรรมอันพบได้เมื่อทำจิตสงบจากโลภ โกรธ หลงด้วยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๒ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมจิตพ้นทุกข์ด้วยสัจธรรมอันพบได้เมื่อทำจิตสงบจากโลภ โกรธ หลงด้วยกำลังใจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620714_04_ปกิณกะธรรมจิตพ้นทุกข์ด้วยสัจธรรมอันพบได้เมื่อทำจิตสงบจากโลภโกรธหลงด้วยกำลังใจ.mp3

วิชชาของพระพุทธเจ้าหาค่าประมาณมิได้(เทศน์ ๑๒ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑๒ ก.ค. ๖๓-เทศน์วิชชาของพระพุทธเจ้าหาค่าประมาณมิได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610715_03_เทศน์วิชชาของพระพุทธเจ้าหาค่าประมาณมิได้.mp3

ทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย เพียรทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๒ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย เพียรทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620714_01_ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากการมีร่างกายเพียรทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น.mp3

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๙ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑๑ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๙ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
611103_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๙แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก.mp3

การฝึกจิตให้ทรงสมาธิต้องตั้งมั่นด้วยสัจจะ(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๑ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้ทรงสมาธิต้องตั้งมั่นด้วยสัจจะ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620713_03_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้ทรงสมาธิต้องตั้งมั่นด้วยสัจจะ.mp3

ทานทั้งหลายอันประกอบด้วยกำลังใจเต็มพาให้ถึงมรรคผล(เทศน์ ๑๑ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๑ ก.ค. ๖๓-เทศน์ทานทั้งหลายอันประกอบด้วยกำลังใจเต็มพาให้ถึงมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620713_02_เทศน์ทานทั้งหลายอันประกอบด้วยกำลังใจเต็มพาให้ถึงมรรคผล.mp3

ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เร่งปฏิบัติให้ถึงกระแสพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑๑ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เร่งปฏิบัติให้ถึงกระแสพระนิพพาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620713_01_ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเร่งปฏิบัติให้ถึงกระแสพระนิพพาน.mp3

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๖ ก.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620717_05_พระเมตตาพร.mp3

พระโพธิสัตว์หนุ่มผู้เอาชนะความเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยการไม่เบียดเบียน(นิทาน ๖ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๖ ก.ค. ๖๓-นิทานพระโพธิสัตว์หนุ่มผู้เอาชนะความเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยการไม่เบียดเบียน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620717_04_นิทานพระโพธิสัตว์หนุ่มผู้เอาชนะความเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยการไม่เบียดเบียน.mp3

ปฏิปทาในความกตัญญูของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างสู่มรรคผล(เทศน์ ๖ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๖ ก.ค. ๖๓-เทศน์ปฏิปทาในความกตัญญูของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างสู่มรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620717_02_เทศน์ปฏิปทาในความกตัญญูของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างสู่มรรคผล.mp3

ปวารณาตนเป็นพุทธมามกะและสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๖ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมปวารณาตนเป็นพุทธมามกะและสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610728_02_ปกิณกะธรรมปวารณาตนเป็นพุทธมามกะและสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

การทำความดีสัจจะบารมีต้องเข้มแข็งจึงเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๖ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๖ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการทำความดีสัจจะบารมีต้องเข้มแข็งจึงเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620717_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีสัจจะบารมีต้องเข้มแข็งจึงเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บุพกรรมของคนไทยในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๕ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมบุพกรรมของคนไทยในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610727_12_ปกิณกะธรรมบุพกรรมของคนไทยในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช.mp3

เวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๕ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610727_10_ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา.mp3

การทำความดีอยู่ที่ความตั้งใจ(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๕ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการทำความดีอยู่ที่ความตั้งใจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610727_07_ปกิณกะธรรมการทำความดีอยู่ที่ความตั้งใจ.mp3

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(เทศน์ ๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๕ ก.ค. ๖๓-เทศน์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620716_02_เทศน์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในวันอาสาฬหบูชา(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๕ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในวันอาสาฬหบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610727_03_ปกิณกะธรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในวันอาสาฬหบูชา.mp3

ศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๕ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620716_01_ปกิณกะธรรมศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย.mp3

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สำรวมจิตเจตนาเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชา(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๔ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสำรวมจิตเจตนาเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620715_01_ปกิณกะธรรมสำรวมจิตเจตนาเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชา.mp3

บุพกรรมของพระภิกษุผู้เมตตากับนกพาล(นิทาน ๔ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๔ ก.ค. ๖๓-นิทานบุพกรรมของพระภิกษุผู้เมตตากับนกพาล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610616_06_นิทานบุพกรรมของพระภิกษุผู้เมตตากับนกพาล.mp3

พระกรรมฐานพิเศษเพื่อการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๔ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานพิเศษเพื่อการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620704_05_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานพิเศษเพื่อการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล.mp3

พระเมตตาโอวาทเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๔ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพระเมตตาโอวาทเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610701_07_ปกิณกะธรรมพระเมตตาโอวาทเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต.mp3

ละความผูกพัน เพียรปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

๔ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมละความผูกพัน เพียรปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
620704_01_ปกิณกะธรรมละความผูกพันเพียรปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3