วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๓๐ ส.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑)
610902_04_พระเมตตาพร.mp3

ทำความดีเพื่อสร้างกำลังใจไม่ติดในความดี(ปกิณกะธรรม ๓๐ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๓๐ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทำความดีเพื่อสร้างกำลังใจไม่ติดในความดี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610603_07_ปกิณกะธรรมทำความดีเพื่อสร้างกำลังใจไม่ติดในความดี.mp3

ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น(เทศน์ ๓๐ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๓๐ ส.ค. ๖๓-เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑)
610902_03_เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น.mp3

ความพร่องในศีลเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๓๐ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมความพร่องในศีลเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑)
610902_01_ปกิณกะธรรมความพร่องในศีลเป็นเครื่องขัดขวางการปฏิบัติ.mp3

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑๖ ฝึกสมาธิให้จิตสงบด้วยนิมิตจิตดั้งเดิมเพื่อชำระจิตปัจจุบัน(ปกิณกะธรรม ๒๙ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๒๙ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๖ ฝึกสมาธิให้จิตสงบด้วยนิมิตจิตดั้งเดิมเพื่อชำระจิตปัจจุบัน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611222_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๖ฝึกสมาธิให้จิตสงบด้วยนิมิตจิตดั้งเดิมเพื่อชำระจิตปัจจุบัน.mp3

อย่ากังวลในทรัพย์ ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๒๙ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๙ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมอย่ากังวลในทรัพย์ ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พ้นทุกข์ได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑)
610901_05_ปกิณกะธรรมอย่ากังวลในทรัพย์ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พ้นทุกข์ได้.mp3

บุญความดีในเขตพระพุทธศาสนาเป็นบุญอันประเสริฐ(เทศน์ ๒๙ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๙ ส.ค. ๖๓-เทศน์บุญความดีในเขตพระพุทธศาสนาเป็นบุญอันประเสริฐ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑)
610901_03_เทศน์บุญความดีในเขตพระพุทธศาสนาเป็นบุญอันประเสริฐ.mp3

ตั้งใจทำความดีเมื่อมีโอกาส จิตจึงจะอยู่ในที่สุคติ(ปกิณกะธรรม ๒๙ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๙ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเมื่อมีโอกาส จิตจึงจะอยู่ในที่สุคติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑)
610901_01_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเมื่อมีโอกาสจิตจึงจะอยู่ในที่สุคติ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒๓ ส.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610826_06_พระเมตตาพร.mp3

จิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๓ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒๓ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมจิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610602_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล.mp3

การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลเพื่อยังความสุขแก่บิดามารดาเป็นทานอันประเสริฐ(เทศน์ ๒๓ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒๓ ส.ค. ๖๓-เทศน์การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลเพื่อยังความสุขแก่บิดามารดาเป็นทานอันประเสริฐ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610826_04_เทศน์การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลเพื่อยังความสุขแก่บิดามารดาเป็นทานอันประเสริฐ.mp3

ทำความดีให้อิ่มใจต้องทำด้วยการรู้คุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒๓ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมทำความดีให้อิ่มใจต้องทำด้วยการรู้คุณพระรัตนตรัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610826_01_ปกิณกะธรรมทำความดีให้อิ่มใจต้องทำด้วยการรู้คุณพระรัตนตรัย.mp3

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑๕ ผลที่สุดของการปฏิบัติกสิณจิตคือความว่างเปล่าในจิต(ปกิณกะธรรม ๒๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๒๒ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๕ ผลที่สุดของการปฏิบัติกสิณจิตคือความว่างเปล่าในจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611215_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๕ผลที่สุดของการปฏิบัติกสิณจิตคือความว่างเปล่าในจิต.mp3

พื้นฐานการฝึกสมาบัติ ๘ ต้องละนิวรณ์ให้ทรงตัว(ปกิณกะธรรม ๒๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒๒ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมพื้นฐานการฝึกสมาบัติ ๘ ต้องละนิวรณ์ให้ทรงตัว (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610825_05_ปกิณกะธรรมพื้นฐานการฝึกสมาบัติ๘ต้องละนิวรณ์ให้ทรงตัว.mp3

ไม่ประมาทมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไว้เสมอ(เทศน์ ๒๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒๒ ส.ค. ๖๓-เทศน์ไม่ประมาทมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไว้เสมอ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610825_03_เทศน์ไม่ประมาทมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไว้เสมอ.mp3

ความปรารถนาพาให้เกิด มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นได้(ปกิณกะธรรม ๒๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒๒ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมความปรารถนาพาให้เกิด มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610825_01_ปกิณกะธรรมความปรารถนาพาให้เกิดมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นได้.mp3

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๖ ส.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610819_07_พระเมตตาพร.mp3

ชายหนุ่มและเทวดาผู้มีความอิ่มใจจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า(นิทาน ๑๖ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๖ ส.ค. ๖๓-นิทานชายหนุ่มและเทวดาผู้มีความอิ่มใจจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610819_05_นิทานชายหนุ่มและเทวดาผู้มีความอิ่มใจจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

เหตุแห่งทุกข์(เทศน์ ๑๖ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๖ ส.ค. ๖๓-เทศน์เหตุแห่งทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610819_03_เทศน์เหตุแห่งทุกข์.mp3

ใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์แบบโลกุตระต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา(ปกิณกะธรรม ๑๖ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๖ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์แบบโลกุตระต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610819_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญกฎไตรลักษณ์แบบโลกุตระต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา.mp3

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑๔ การรู้ ละ วางในยามจิตคิดชั่วจากอวิชชา(ปกิณกะธรรม ๑๕ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๑๕ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๔ การรู้ ละ วางในยามจิตคิดชั่วจากอวิชชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611208_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๔การรู้ละวางในยามจิตคิดชั่วจากอวิชชา.mp3

หมั่นละความผูกพันในฐานะไม่ให้หน่วงจิตใจในยามละอัตภาพ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๕ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมหมั่นละความผูกพันในฐานะไม่ให้หน่วงจิตใจในยามละอัตภาพ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610818_05_ปกิณกะธรรมหมั่นละความผูกพันในฐานะไม่ให้หน่วงจิตใจในยามละอัตภาพ.mp3

ร่างกายเป็นของไม่เที่ยง พึงละความพอใจเพื่อเจริญทาน ศีล ภาวนา(เทศน์ ๑๕ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๕ ส.ค. ๖๓-เทศน์ร่างกายเป็นของไม่เที่ยง พึงละความพอใจเพื่อเจริญทาน ศีล ภาวนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610818_03_เทศน์ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงพึงละความพอใจเพื่อเจริญทานศีลภาวนา.mp3

เอาชนะความโกรธด้วยการละนิวรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๕ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๕ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมเอาชนะความโกรธด้วยการละนิวรณ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610818_01_ปกิณกะธรรมเอาชนะความโกรธด้วยการละนิวรณ์.mp3

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การหล่อพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าด้วยจิตเมตตา(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการหล่อพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าด้วยจิตเมตตา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
600211_08_ปกิณกะธรรมการหล่อพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าด้วยจิตเมตตา.mp3

บูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา(เทศน์ ๑๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๒ ส.ค. ๖๓-เทศน์บูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610812_03_เทศน์บูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา.mp3

อุปสมานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๒ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมอุปสมานุสสติเป็นอารมณ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610812_01_ปกิณกะธรรมอุปสมานุสสติเป็นอารมณ์.mp3

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การปฏิบัติคือการทำจิตให้เป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๑ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติคือการทำจิตให้เป็นสุข (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610812_08_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติคือการทำจิตให้เป็นสุข.mp3

อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณในการหล่อพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๑๑ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณในการหล่อพระพุทธรูป (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑)
611022_01_ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณในการหล่อพระพุทธรูป.mp3

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๙ ส.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610610_07_พระเมตตาพร.mp3

วางกำลังใจหล่อพระด้วยจิตศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๙ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๙ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจหล่อพระด้วยจิตศรัทธา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620505_04_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจหล่อพระด้วยจิตศรัทธา.mp3

ชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก(นิทาน ๙ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๙ ส.ค. ๖๓-นิทานชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610611_02_นิทานชายผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความไม่พลัดพราก.mp3

การทรงกำลังใจในเมตตาบารมี(เทศน์ ๙ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๙ ส.ค. ๖๓-เทศน์การทรงกำลังใจในเมตตาบารมี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610609_04_เทศน์การทรงกำลังใจในเมตตาบารมี.mp3

โทษของการละเมิดศีลกรรมบถ(ปกิณกะธรรม ๙ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๙ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมโทษของการละเมิดศีลกรรมบถ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610610_01_ปกิณกะธรรมโทษของการละเมิดศีลกรรมบถ.mp3

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑๓ การเห็นจิตในจิตตามแนววิชากสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๘ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๘ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๓ การเห็นจิตในจิตตามแนววิชากสิณจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611201_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๓การเห็นจิตในจิตตามแนววิชากสิณจิต.mp3

การแสดงความเมตตาต่อบุคคลอันเป็นที่รักด้วยจิตบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๘ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๘ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมการแสดงความเมตตาต่อบุคคลอันเป็นที่รักด้วยจิตบริสุทธิ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610811_05_ปกิณกะธรรมการแสดงความเมตตาต่อบุคคลอันเป็นที่รักด้วยจิตบริสุทธิ์.mp3

พึงนำความรู้ของพระมาเพียรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล(เทศน์ ๘ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๘ ส.ค. ๖๓-เทศน์พึงนำความรู้ของพระมาเพียรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610811_03_เทศน์พึงนำความรู้ของพระมาเพียรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล.mp3

กำลังใจทำความดีต้องสร้างด้วยตนเอง(ปกิณกะธรรม ๘ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๘ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีต้องสร้างด้วยตนเอง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610811_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีต้องสร้างด้วยตนเอง.mp3

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พระเมตตาพร : วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๒ ส.ค. ๖๓-พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑)
610617_06_พระเมตตาพร.mp3

ยักษ์ผู้ปรารถนาทำความดี(นิทาน ๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒ ส.ค. ๖๓-นิทานยักษ์ผู้ปรารถนาทำความดี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
610707_07_นิทานยักษ์ผู้ปรารถนาทำความดี.mp3

เพียรใคร่ครวญความจริงและนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์(เทศน์ ๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒ ส.ค. ๖๓-เทศน์เพียรใคร่ครวญความจริงและนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610805_03_เทศน์เพียรใคร่ครวญความจริงและนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์.mp3

สวดมนต์พระปริตร(ปกิณกะธรรม ๒ ส.ค. ๖๓)

๒ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตร
ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตร.mp3

ใคร่ครวญวิปัสสนาญาณให้ถึงผลต้องละสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๒ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญวิปัสสนาญาณให้ถึงผลต้องละสังโยชน์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610805_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญวิปัสสนาญาณให้ถึงผลต้องละสังโยชน์.mp3

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑๒ เข้าใจความจริงเพื่อการนำจิตไปใช้(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๒ เข้าใจความจริงเพื่อการนำจิตไปใช้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
611124_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๒เข้าใจความจริงเพื่อการนำจิตไปใช้.mp3

จิตที่ฝึกให้ดีจะพาไปที่เป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกให้ดีจะพาไปที่เป็นสุข (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610804_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกให้ดีจะพาไปที่เป็นสุข.mp3

ความพลัดพรากเป็นทุกข์อันหนีไม่พ้น หมั่นทำความดีให้จิตเกาะกุศลเสมอ(เทศน์ ๑ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑ ส.ค. ๖๓-เทศน์ความพลัดพรากเป็นทุกข์อันหนีไม่พ้น หมั่นทำความดีให้จิตเกาะกุศลเสมอ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610804_03_เทศน์ความพลัดพรากเป็นทุกข์อันหนีไม่พ้นหมั่นทำความดีให้จิตเกาะกุศลเสมอ.mp3

สวดมนต์มหาสมัยสูตร(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๖๓)

๑ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร.mp3
ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร.mp3

ใคร่ครวญความตายให้จิตสงบ(ปกิณกะธรรม ๑ ส.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑ ส.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความตายให้จิตสงบ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)
610804_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความตายให้จิตสงบ.mp3