วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567

หมั่นขอขมาพระรัตนตรัยและชำระหนี้สงฆ์(เสียงธรรม ๕ ม.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐)

๕ ม.ค. ๖๗ - หมั่นขอขมาพระรัตนตรัยและชำระหนี้สงฆ์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐)

600103_05_%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8CCH.mp3