วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การสิ้นอาสวักขยญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ต.ค. ๖๕) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)

๑๐ ต.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการสิ้นอาสวักขยญาณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)

601005_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93.mp3