วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566

สมาธิจริงต้องเห็นความจริง(ปกิณกะธรรม ๑๕ ม.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑๕ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมสมาธิจริงต้องเห็นความจริง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘)

580822_06_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87.mp3