วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566

พุทโธอัปปมาโณ ธัมโมอัปปมาโณ สังโฆอัปปมาโณ(เทศน์ ๑๕ ม.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๑๕ ม.ค. ๖๖ - เทศน์พุทโธอัปปมาโณ ธัมโมอัปปมาโณ สังโฆอัปปมาโณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

590724_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%93.mp3