วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจัชชามิ(เทศน์ ๑๗ ก.ย. ๕๙)

๑๗ ก.ย. ๕๙-เทศน์อิมาหังภะคะวาอัตตะภาวังตุมหากังปะริจัชชามิ
590917_02_เทศน์อิมาหังภะคะวาอัตตะภาวังตุมหากังปะริจัชชามิ.mp3