วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

การปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ย. ๕๙)

๒๕ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
590925_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์.mp3