วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

พุทธานุภาพของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ย. ๕๙)

๑๐ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
590910_03_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ.mp3