วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ถวายกฐินทานเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๕๙)

๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานเป็นปรมัตถบารมี
591103_03_ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานเป็นปรมัตถบารมี.mp3