วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระนิพพานเป็นที่บรมสุขอย่างยิ่ง(เทศน์ ๒๐ พ.ย. ๕๙)

๒๐ พ.ย. ๕๙-เทศน์พระนิพพานเป็นที่บรมสุขอย่างยิ่ง
591120_03_เทศน์พระนิพพานเป็นที่บรมสุขอย่างยิ่ง.mp3