วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

พระกรรมฐานของสมณะและฆราวาส(ปกิณกะธรรม ๑๙ พ.ย. ๕๙)

๑๙ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานของสมณะและฆราวาส
591119_06_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานของสมณะและฆราวาส.mp3