วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ผู้มีศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมมีคติที่แน่นอน(เทศน์ ๒๖ พ.ย. ๕๙)

๒๖ พ.ย. ๕๙-เทศน์ผู้มีศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมมีคติที่แน่นอน
591126_03_เทศน์ผู้มีศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมมีคติที่แน่นอน.mp3