วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

ภิกษุผู้เข้าถึงมรรคผลด้วยบุญบารมีและความเพียร(นิทาน ๑๕ ก.ย. ๖๒)

๑๕ ก.ย. ๖๒-นิทานภิกษุผู้เข้าถึงมรรคผลด้วยบุญบารมีและความเพียร
620915_03_นิทานภิกษุผู้เข้าถึงมรรคผลด้วยบุญบารมีและความเพียร.mp3