วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

ทรงอริยสัจจะไม่หวังผลอะไรทางโลกและขอขมาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๕๙)

๒๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทรงอริยสัจจะไม่หวังผลอะไรทางโลกและขอขมาพระรัตนตรัย
590326_08_ปกิณกะธรรมทรงอริยสัจจะไม่หวังผลอะไรทางโลกและขอขมาพระรัตนตรัย.mp3