วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

จิตที่ถึงพร้อมด้วยศีล(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๙ มี.ค. ๕๙)

๑๙ มี.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานจิตที่ถึงพร้อมด้วยศีล
590319_07_คุยก่อนกรรมฐานจิตที่ถึงพร้อมด้วยศีล.mp3