วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

การมีกำลังใจที่จะไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๖ มี.ค. ๕๙)

๒๖ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการมีกำลังใจที่จะไม่กลับมาเกิด
590326_11_ปกิณกะธรรมการมีกำลังใจที่จะไม่กลับมาเกิด.mp3