วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่มาของพระยืนสามสิบศอกวัดโพกรวม(ปกิณกะธรรม ๑๙ มี.ค. ๕๙)

๑๙ มี.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมที่มาของพระยืนสามสิบศอกวัดโพกรวม
590319_06_ปกิณกะธรรมที่มาของพระยืนสามสิบศอกวัดโพกรวม.mp3