วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า
590806_04_ปกิณกะธรรมบุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า.mp3