วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พระกรรมฐานเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ(ปกิณกะธรรม ๘ ส.ค. ๕๙)

๘ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
590808_03_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ.mp3