วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บุพกรรมที่ทำให้เกิดทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๒๐ ส.ค. ๕๙)

๒๐ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุพกรรมที่ทำให้เกิดทุกขเวทนา
590820_04_ปกิณกะธรรมบุพกรรมที่ทำให้เกิดทุกขเวทนา.mp3