วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ผู้ปฏิบัติที่ดีต้องไม่แสดงตน(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติที่ดีต้องไม่แสดงตน
590812_07_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติที่ดีต้องไม่แสดงตน.mp3