วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คนดีที่ยังไม่นึกถึงคนดีได้คนนั้นก็ยังไม่ใช่คนดีได้(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมคนดีที่ยังไม่นึกถึงคนดีได้คนนั้นก็ยังไม่ใช่คนดีได้
590812_06_ปกิณกะธรรมคนดีที่ยังไม่นึกถึงคนดีได้คนนั้นก็ยังไม่ใช่คนดีได้.mp3