วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บุคคลผู้ทรงพุทธานุสสติย่อมมีสุคติเป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๖ ส.ค. ๕๙)

๖ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุคคลผู้ทรงพุทธานุสสติย่อมมีสุคติเป็นที่ไป
590806_06_ปกิณกะธรรมบุคคลผู้ทรงพุทธานุสสติย่อมมีสุคติเป็นที่ไป.mp3