วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กรรมฐานขึ้นอยู่อัธยาศัยของผู้ปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ส.ค. ๕๙)

๑๔ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกรรมฐานขึ้นอยู่อัธยาศัยของผู้ปฏิบัติ
590814_06_ปกิณกะธรรมกรรมฐานขึ้นอยู่อัธยาศัยของผู้ปฏิบัติ.mp3