วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมแล้วจิตจะสงบเมื่อโดนกระทบ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๕๙)

๑๒ ส.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมแล้วจิตจะสงบเมื่อโดนกระทบ
590812_04_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมแล้วจิตจะสงบเมื่อโดนกระทบ.mp3