วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พึงตั้งใจทำความดีในยามที่บุญเปิด(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๕ มิ.ย. ๕๙)

๒๕ มิ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานพึงตั้งใจทำความดีในยามที่บุญเปิด
590625_06_คุยก่อนกรรมฐานพึงตั้งใจทำความดีในยามที่บุญเปิด.mp3