วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การตั้งใจถวายทานเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๕๙)

๑๘ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า
590618_05_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า.mp3