วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สมณะเป็นผู้ไม่ติดในลาภสักการะ(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๕๙)

๑๑ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมสมณะเป็นผู้ไม่ติดในลาภสักการะ
590611_07_ปกิณกะธรรมสมณะเป็นผู้ไม่ติดในลาภสักการะ.mp3