วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย(เทศน์ ๒๖ มิ.ย. ๕๙)

๒๖ มิ.ย. ๕๙-เทศน์ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย
590626_03_เทศน์ผู้ทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์เข้าสู่พระนิพพานได้ง่าย.mp3