วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โอวาทแด่ผู้อุปสมบท(ปกิณกะธรรม ๑๙ มิ.ย. ๕๙)

๑๙ มิ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้อุปสมบท
590619_06_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้อุปสมบท.mp3